กดปุ่ม “ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่”

กดปุ่ม “ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่”

กดปุ่ม “ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่”

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ

                พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 ) โดยมีนายภุชพงศ์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ดำเนินโครงการ และรศ.ดร.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย 80 องค์กรที่ดำเนินการด้านคลังข้อมูลน้ำและบริการจัดการน้ำทั่วประเทศมาร่วมงานประชุม ณ. ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

          โครงการฯจะดำเนินการสำรวจ 4 เดือน ประมาณ กรกฏาคม – ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นจะเป็นการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณตัวชี้วัดเรื่องน้ำจะเผยแพร่ผลสำรวจได้ เดือนกันยายน 2562แล้วเสร็จในไตรมาสน์ที่ 3 ของปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้เสริมสร้างยกระดับการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ และบริหารจัดการน้ำ ของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเดียวกันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ร่วมขับแคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ในการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม

 

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร