กฟผ.ผนึกกำลังสู่องค์การคุณธรรมต้นแบบในปี 2567

กฟผ.ผนึกกำลังสู่องค์การคุณธรรมต้นแบบในปี 2567

กฟผ.ผนึกกำลังสู่องค์การคุณธรรมต้นแบบในปี 2567

            กฟผ. ผนึกกำลังทั้งองค์การ แสดงพลังในการเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินงานโปร่งใส ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมขับเคลื่อน กฟผ. สู่การเป็นองค์การคุณธรรมต้นแบบในปี 2567 ภายในงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ประจำปี 2562

            นายสุธน บุญประสงค์ กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. ร่วมกันแสดงพลังในการเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล และแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน กฟผ. สู่องค์การคุณธรรมต้นแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคุณธรรมของประเทศไทย ภายในงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

          นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. จัดงาน “กฟผ. องค์การใสสะอาด” ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “กฟผ. ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นองค์การคุณธรรม” เพื่อแสดงพลังและความมุ่งมั่นในการเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นพนักงาน กฟผ. ให้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของ กฟผ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด และร่วมกันขับเคลื่อน กฟผ. สู่การเป็นองค์การคุณธรรมต้นแบบภายในปี 2567 โดยองค์การคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์การคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการ พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์การมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้

            ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีประกาศเจตนารมณ์เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การคุณธรรม พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พิธีมอบรางวัลโครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 และพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 รวมถึงพิธีมอบรางวัลคำขวัญส่งเสริม

            ธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “กฟผ. องค์การคุณธรรม สู่สังคมคุณธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมเสวนา อีกทั้งยังได้จัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริตของ กฟผ. และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ อีกด้วย

            “กฟผ. มุ่งมั่นในการเป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้มาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เพื่อเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดย กฟผ. จะทำหน้าที่รักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยตลอดไป” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด     

 

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน