กรุงศรีกำไรครึ่งปีแรก 12.5 พันล้านบาท

กรุงศรีกำไรครึ่งปีแรก 12.5 พันล้านบาท

               

กรุงศรีกำไรครึ่งปีแรก 12.5 พันล้านบาท

                กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รายงานผลกำไรสุทธิสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2561 จำนวน 12.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากการเติบโตที่ต่อเนื่องของเงินให้สินเชื่อ และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย รวมทั้งการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ตอกย้ำถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งและพอร์ตสินเชื่อที่สมดุลของกรุงศรี    

                สรุปผลประกอบการตามงบการเงินรวมที่สำคัญสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2561 กำไรสุทธิ: จำนวน 12.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2560

                การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ: เพิ่มขึ้น 5.9% คิดเป็นจำนวน 91.9 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ในครึ่งปีแรกของปี 2561 เงินให้สินเชื่อเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น 6.7% จากการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ SME เติบโตที่ 4.8% และ 6.4% ตามลำดับ

                การเติบโตของเงินรับฝาก: เพิ่มขึ้น 3.7% หรือจำนวน 48.3 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560  

                รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย: เพิ่มขึ้น 14.5% จากครึ่งปีแรกของปี 2560 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ซึ่งเติบโต 17.2% และ 12.9% ตามลำดับ

                อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้: อยู่ที่ 46.4% ปรับตัวดีขึ้นจาก 48.0% ในครึ่งปีแรกของปี 2560

                ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): อยู่ที่ 3.75% เทียบกับ  3.82% ในครึ่งปีแรกของปี 2560  

                สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs): อยู่ที่ระดับ 2.02% ในเดือนมิถุนายน 2561

                อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้: ปรับแข็งแกร่งขึ้นมาอยู่ที่ 161.7%

                อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง: ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับ 14.95%  

                นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานของกรุงศรีในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 เป็นที่น่าพอใจจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของเงินให้สินเชื่อ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  เงินให้สินเชื่อของธนาคารเติบโตเพิ่มขึ้น 5.9% ในช่วงครึ่งปีแรก สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับตัวดีขึ้นมาก มาอยู่ที่ระดับ 161.7% และคุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่งโดยมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ระดับ 2.02% ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสะท้อนถึงศักยภาพของกรุงศรีและความสามารถในการขยายธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง"

                นายโกโตะให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจโดยรวม ว่า “สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ในกรณีที่ความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนไม่รุนแรงขึ้น ธนาคารคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่อเนื่องและสูงกว่าที่เคยประเมินไว้เดิม  โดยปรับเพิ่มอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสำหรับปี 2561 มาอยู่ที่ 4.7% จาก 4.0% จากการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลกรวมถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ด้วยเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องและดีกว่าที่ประเมินไว้เดิม จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่มีแรงส่งเพิ่มขึ้น ดังนั้น ธนาคารคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อทั้งปี 2561 จะอยู่ในช่วง 8-10% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่เคยประกาศไว้เมื่อช่วงต้นปี”

                ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กรุงศรีซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) มีสินเชื่อรวม 1.64 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.37 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.1 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 223.2 พันล้านบาทหรือเทียบเท่า 14.95% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นของเจ้าของคิดเป็น 11.28%

                              

 

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ