กองเรือยุทธการ ต้อนรับและให้โอวาทจ่าตรี สายวิทยาการ กร. ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2565

กองเรือยุทธการ ต้อนรับและให้โอวาทจ่าตรี สายวิทยาการ กร. ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2565

กองเรือยุทธการ ต้อนรับและให้โอวาทจ่าตรี สายวิทยาการ กร. ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2565

            พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประธานในพิธี พร้อมผู้บังคับบัญชาในกองเรือยุทธการ ร่วมพิธีต้อนรับและให้โอวาทจ่าตรีสายวิทยาการ กร. ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้า บก.กร. หลังจากได้รับการประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร จากผู้บัญชาการทหารเรือ โดยกองเรือยุทธการได้รับมอบจ่าสำเร็จใหม่สายวิทยาการ กร. จำนวน 246 นาย โดยจ่าตรีที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ นั้น นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เป็นผลมาจากความวิริยะอุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ประกอบกับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย อันเข้มงวดขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตลอดระยะเวลา 2 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษา และได้รับการแต่งตั้งยศ เป็นจ่าตรี จะได้รับการบรรจุตำแหน่งหน้าที่ในกองเรือยุทธการ

                กองเรือยุทธการเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติการทางเรือและอากาศยาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่หลักให้กองทัพเรือ ทั้งในส่วนของการรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล การคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและการช่วยเหลือประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวกองเรือยุทธการจะต้องดำรงความพร้อมรบให้ได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ตลอดเวลา ทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี สิ่งเหล่านี้ จะสำเร็จลงไม่ได้ถ้าขาดกำลังพลที่มีสมรรถภาพมีความรู้ความสามารถ และมีระเบียบวินัยที่ดี ดังที่ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้ฝากข้อคิด แก่นักเรียนจ่าทหารเรือในวันที่ประดับเครื่องหมายยศ ว่า

                " ทัศนคติเริ่มต้นและอุดมการณ์สำคัญมาก เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางตั้งแต่เริ่มออกเดิน หากการเริ่มต้นไม่ดี ผิดทิศผิดทางตั้งแต่แรก ยิ่งนานไป ความผิดพลาดยิ่งสูง และอาจเป็นผลเสียแก่ตัวเราและกองทัพเรือ ก่อนที่จะออกเดินทาง เราจึงต้องแก้เข็มทิศให้ไม่มีอัตราผิด และขีดเข็มให้ตรงไปยังจุดหมายที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้ผมหมายถึงเราจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ ในการรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ รักษาไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์สุจริต”

You may also like

“โลตัส”ฉลอง 28 ปี ตอกย้ำผู้นำวงการค้าปลีกสมัยใหม่ โหมรุก New SMART Retail ลุยเปิดสาขา next generation รูปแบบใหม่

“โ