ข้าวตราฉัตร”อบรมความรู้ โรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 3

ข้าวตราฉัตร”อบรมความรู้ โรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 3

ข้าวตราฉัตร”อบรมความรู้ โรงเรียนเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 3

คุณไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นำคณะ CSR SPIRIT จิตอาสาจัดกิจกรรมให้ความรู้ นักเรียน เป็นครั้งที่ 3 ครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เรื่อง การเตรียมตัวก่อนการเก็บเกี่ยว การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินราคา และการจัดการขยะ โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ฐาน นักเรียนสามารถเข้าใจรูปแบบและวิธีการจัดการแปลงนาที่เข้าใจง่ายผ่านเกมในแต่ละฐาน เมื่อข้าวเข้าสู่ระยะพลับพลึง ต้องเตรียมเก็บเกี่ยว, หลังตากข้าวต้องเตรียมตรวจสอบวัดความชื้น, การคัดข้าวเมล็ดเขียว เมล็ดแดง แยกสิ่งเจือปน และ, นำมาประเมินราคาการซื้อขาย ทำให้เข้าใจหลักการ, ซื้อขายและกลไกราคาข้าว , เมื่อข้าวพร้อมเก็บเกี่ยวจากแปลงนาที่ปลูกไว้ ข้าวที่มีคุณภาพดีจะได้ราคาที่สูงขึ้น การเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากประสบการณ์จริงบนแปลงนา 5 ไร่ ในโรงเรียนสร้างการปลูกฝังความรู้ให้ลูกหลานชาวนาอันจะเป็นอนาคตการเกษตรไทยที่แข็งแรงและยั่งยืนต่อไป

You may also like

“โฟกัสด์ ซัน”จัดหนัก! เปิด 2 โซลูชัน เขย่าวงการพลังงานแสงอาทิตย์

“โฟกัสด์