คปภ.โชว์เทคโนโลยี่ประกันภัยครบวงจร พร้อมชู One Stop Service ยกระดับความเชื่อมั่นประชาชน ใน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 14”

คปภ.โชว์เทคโนโลยี่ประกันภัยครบวงจร พร้อมชู One Stop Service ยกระดับความเชื่อมั่นประชาชน ใน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 14”

คปภ.โชว์เทคโนโลยี่ประกันภัยครบวงจร

พร้อมชู One Stop Service ยกระดับความเชื่อมั่นประชาชน

ใน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 14”

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) มอบหมายให้ นางสาววสุมดี  วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567  ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสำนักงาน คปภ. ได้จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด Digital Insurance Regulator for All สอดคล้องกับแนวคิดของผู้จัดงาน Digital Finance for All ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีการบูรณาการด้านเทคโนโลยีในการนำเสนอและมีการออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เช่น OIC Gateway การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเพื่อบริการข้อมูลกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย ระบบการให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่แบบ Onsite & Online (Hybrid Exhibition) เกมดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการประกันภัย ในการเยี่ยมชมบูธสำนักงาน คปภ. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Line @OIC Connect ของสำนักงาน คปภ. และ OIC Seam-Si digital เพื่อส่งเสริมความรู้ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  นอกจากนี้ ยังมีการการออกแบบคูหานิทรรศการและกิจกรรมที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance : ESG) และบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  (United Nation Sustainable Development Goals : UNSDGs) ผ่านการเลือกใช้วัสดุและของที่ระลึกที่สวยงามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเกิดภาวะเรือนกระจก อีกทั้งตอบโจทย์ด้านการสนับสนุนวัสดุที่เป็นธรรมชาติจากชุมชน สนับสนุนกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ และผู้ต้องขัง โดยครอบคลุมไปถึงกิจกรรม OIC Showcase ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนสินค้าชุมชน สินค้าและบริการจากคนพิการ สินค้าจากฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการขยายโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มคนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ESG และ UNSDGs ภายใต้แนวคิดหลักของสำนักงาน คปภ. Digital Insurance Regulator for All

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน และยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่ออุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรแก่ประชาชนในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านของสำนักงาน คปภ. ซึ่งพร้อมที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่ดีแบบ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และบริการด้านประกันภัยที่ดีที่สุด ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 และเยี่ยมชมบูธสำนักงาน คปภ. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คูหานิทรรศการเลขที่ L5

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้