ครั้งแรก!เลือกบอร์ดดูแลเงินประกันสังคม “ทีมพัฒนาประกันสังคม”พร้อมทำงาน

ครั้งแรก!เลือกบอร์ดดูแลเงินประกันสังคม “ทีมพัฒนาประกันสังคม”พร้อมทำงาน

ครั้งแรก!เลือกบอร์ดดูแลเงินประกันสังคม

“ทีมพัฒนาประกันสังคม”พร้อมทำงาน

    นับเป็นครั้งแรก ! ‘เลือกบอร์ดเพื่อบริหารดูแลเงินประกันสังคม’ทีมพัฒนาประกันสังคม จาก 7 สภานายจ้างนำโดย ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ และตัวแทนจาก 7 สภานายจ้างผนึกกำลังลงสมัครรับเลือกตั้ง ชูวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาประกันสังคม ให้เป็นสุขทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน+

ตามที่ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้จัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ทางทีมพัฒนาประกันสังคม นำโดย “ ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ พร้อมด้วย ดร.วรพล เพ็ชรภูผา, สมพงศ์ นครศรี, เบญจพร บุษมงคล, ชัชพงศ์ โชติศิริ,ฟารีดา บุรณนัฏ, ทรงกรด ชูศรี  ” ตัวแทนจาก 7 สภานายจ้าง ผนึกกำลังในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของทีมในการมุ่งมั่นพัฒนาประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนายจ้างและผู้ประกันตนอย่างเป็นธรรม

ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์  ในฐานะผู้นำของ ทางทีมพัฒนาประกันสังคม กล่าวว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้บอร์ดประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งการได้มาของบอร์ดประกันสังคม เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรากฎหมายรวมถึงวางระเบียบ วาระเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม ให้คำปรึกษาและแนะนำบอร์ดและ สปส. ปฏิบัติการ อื่นๆ ใด ตามกฎหมาย หรือ รมว.แรงงานมอบหมายอีกด้วย   

ในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางทีมพัฒนาประกันสังคมมีความมั่นใจว่าจะมาสามารถขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้สมัครในทีมพัฒนาประกันสังคมเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์ในการทำงาน กับสภานายจางและสำนักงานประกันสังคมมายาวนาน

ทั้งนี้ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.)  ได้กำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ดังนี้ ขอให้นายจ้างผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งมาใช้สิทธิ และให้โอกาสเลือก ทีมพัฒนาประกันสังคมเข้าไปทำงานในฐานะ คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง)  โดยขอให้นายจ้างสมัครเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนในวันที่ 12-31 ต.ค. 2566 ผ่านทางเว็บไซต์  www.sso.go.th  หรือ ที่สำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

You may also like

“รมช.เกรียง”ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดฯ พร้อมหนุนสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด

“รมช.เกร