“คาร์กิลล์”หนุนศักยภาพสตรีไทย จับมือมูลนิธิรักษ์ไทย เปิดตัว“She Thrives” เสริมรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน

“คาร์กิลล์”หนุนศักยภาพสตรีไทย จับมือมูลนิธิรักษ์ไทย เปิดตัว“She Thrives” เสริมรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน

คาร์กิลล์”หนุนศักยภาพสตรีไทย

จับมือมูลนิธิรักษ์ไทย เปิดตัว“She Thrives”

เสริมรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน

   คาร์กิลล์ บริษัทระดับโลกด้านอาหารและเกษตรกรรม ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ (CARE International) เปิดตัวโครงการ “She Thrives”นำโดย นายธิติ ตวงสิทธิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดร. มลชยา เตชะไพบูลย์ กรรมการ มูลนิธิรักษ์ไทย และ นางสาวปัณฑาทิพย์ มงคลศรี ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิรักษ์ไทย

คาร์กิลล์ บริษัทระดับโลกด้านอาหารและเกษตรกรรม สานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันความสามารถด้านการประกอบอาชีพในกลุ่มผู้หญิงไทยให้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยขยายความร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ (CARE International) เปิดตัวโครงการ “She Thrives” หรือ “โครงการคาร์กิลล์เสริมพลังสตรีเพื่อชุมชน” ในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการรวม 3 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงไทย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ผู้หญิงมีจำนวน 54.5% ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด(จำนวนประชากรไทย-สำนักงานคณธกรรมการส่งเสริมการลงทุน) และเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและยั่งยืน คาร์กิลล์ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของ ‘ผู้หญิง’ ผู้เปรียบเสมือนหัวใจหลักของชุมชนเกษตรกรรม เพราะผู้หญิงในชุมชนส่วนใหญ่มักจะสวมบทบาทเกษตรกรควบคู่ไปกับการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน ยังต้องแบกรับความรับผิดชอบภายในครอบครัวด้วย คาร์กิลล์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้หญิงคือกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนชุมชนและเศรษฐกิจให้ก้าวต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง แต่ผู้หญิงบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชนบทยังคงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรในการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ “She Thrives” ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย

การเปิดตัวโครงการ “She Thrives” ในประเทศไทย เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ “She Thrives” ในประเทศเวียดนามที่เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ 1) สร้างแหล่งรายได้เสริมที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้หญิง 2) สนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและครัวเรือนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณประโยชน์และโภชนาการอาหารที่เหมาะสม และ3) ปลดล็อกศักยภาพให้ผู้หญิงสามารถก้าวข้ามข้อจำกัด พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายในปี พ.ศ. 2569 โครงการ “She Thrives” จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยทั้งผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรง รวมถึงครัวเรือนและชุมชนทางอ้อมรวมกว่า 16,200 คน โดยมีจำนวนผู้หญิงถึง 75% ของจำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งหมด เพิ่มเติมจากจำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนำร่องในเวียดนามซึ่งมีกว่า 15,000 คน

โครงการ “She Thrives” เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้หญิงไทยในชุมชนสามารถเข้าถึงการอบรมโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทยและพนักงานผู้เชี่ยวชาญจากคาร์กิลล์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในกลุ่มย่อยที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์

นายธิติ ตวงสิทธิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “คาร์กิลล์ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการหล่อเลี้ยงผู้คนทั่วโลกด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ คาร์กิลล์เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้หญิงที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในหลากหลายบทบาทหน้าที่ รวมถึงในฐานะผู้ขับเคลื่อนชุมชนและเศรษฐกิจ ผู้หญิงถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างอาหารและคนในครอบครัวไว้ด้วยกัน ความร่วมมือระหว่างคาร์กิลล์กับมูลนิธิรักษ์ไทยในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงในกลุ่มย่อยที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ โดยร่วมกันพัฒนากลุ่มอาชีพผ่านการมอบองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพนอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงิน”

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร