ชู“แลนด์บริดจ์”สร้างมูลค่ามหาศาล “ดร.มนพร”ชี้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เดินหน้าสร้างการรับรู้-รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

ชู“แลนด์บริดจ์”สร้างมูลค่ามหาศาล “ดร.มนพร”ชี้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เดินหน้าสร้างการรับรู้-รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

ชู“แลนด์บริดจ์”สร้างมูลค่ามหาศาล

“ดร.มนพร”ชี้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เดินหน้าสร้างการรับรู้-รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

  “รชค.มนพร” ชู “แลนด์บริดจ์” สร้างมูลค่ามหาศาล – ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ – พี่น้องประชาชน ได้รับประโยชน์ “คมนาคม” วางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด เดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจ – รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน

ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ชี้แจงและตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยง การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land bridge)

ดร.มนพร กล่าวว่า การดำเนินโรงการแลนด์บริดจ์ ในกรณีประเด็นปัญหาความไม่เข้าใจของการใช้พื้นภายใต้โครงการแลนด์บริดจ์กับพี่น้องประชาชนนั้น กระทรวงคมนาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการใด ๆ ย่อมมีผู้ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกันกับโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่จะได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืน หรือการขาดรายได้จากอาชีพ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด ได้แก่ 1) อาชีพประมงพื้นบ้านที่สูญเสียรายได้ รัฐบาลจะเยียวยาโดยส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง เช่น การพัฒนาอาชีพอื่น หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร และสัตว์ทะเล รวมถึงมีแนวทางในการชดเชยรายได้ โดยการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเยียวยา และให้เอกชนที่มาลงทุนโครงการแลนด์บริดจ์เป็นผู้ใส่เงินเข้ามาในกองทุน โดยไม่ใช้งบประมาณภาครัฐ 2) เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน จะชดเชย เยียวยา ทั้งที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างเหมาะสม และ 3) ประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มีสัญชาติ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดกระบวนการ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สัญชาติ และการมอบสิทธิ์หรือสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาล จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเพื่อประโยชน์ในภาพรวม ทั้งในพื้นที่ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งการดำเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประชาสัมพันธ์ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการย่อยต่าง ๆ เพื่อรับฟังความวิตกกังวลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการแลนด์บริดจ์ จะเป็นโครงการที่จะสร้างมูลค่ามหาศาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย และมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดระนอง และชุมพร รวมถึงประเทศไทยในภาพรวม กระทรวงคมนาคมจึงให้ความสำคัญในการรับฟังความเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพิจารณาในการขับเคลื่อนโครงการอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและพี่น้องประชาชนต่อไป” ดร.มนพร กล่าว

You may also like

W9 หนุนคนไทยวางแผนมีบุตรอย่างมีคุณภาพ พร้อมรับตลาดท่องเที่ยว”ผู้มีบุตรยาก”

W9 หนุนค