“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน

เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม

บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 ของกรมเจ้าท่า โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 180 คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงแรม ไอ โฮเท็ล ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ซึ่งดร.มนพร กล่าวว่า กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย ภายใต้นโยบาย “คมนาคม…สร้างสุขทุกการเดินทาง” และ “ราชรถยิ้ม” ได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการเพื่อรณรงค์ตามนโยบายดังกล่าว ในส่วนของความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางน้ำ จท. ได้มีแนวคิดจัดรณรงค์ในรูปแบบเครือข่าย “อาสาวารี” เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสนับสนุนภาครัฐ และเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

การจัดฝึกอบรมเครือข่าย “อาสาวารี” ภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกความเป็นอาสาสมัคร รวมถึงจิตสาธารณะ การเสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงการร่วมรณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้นด้วยการเพิ่มเป้าหมายและขยายวัตถุประสงค์นำเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชนและบูรณาการร่วมกับองค์กรต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับ จท. ในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือ การสัญจรทางน้ำ การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำ หรือการกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ และผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ

ดร.มนพร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมยกระดับจังหวัดนครพนมจากเมืองรองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ตามที่ได้รับนโยบายจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอดและมีศักยภาพในการพัฒนา การคมนาคมขนส่งทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับมีสถานที่สัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำหลายแห่ง อาทิ การล่องเรือชมแม่น้ำโขง ประเพณีแข่งเรือยาว และเทศกาลไหลเรือไฟ

จท. ได้จัดอบรมเครือข่าย “อาสาวารี” มาแล้ว 43 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 6,866 คนสำหรับรุ่นที่ 44 ซึ่งจัดที่จังหวัดนครพนมในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับความรู้ความเข้าใจในการสัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำ ตลอดจนตระหนักในความสำคัญของการร่วมด้วยช่วยกันดูแลความปลอดภัยในการเดินทางและท่องเที่ยวทางน้ำในจังหวัดนครพนม และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปยังครอบครัว ชุมชน รวมถึงมีความพร้อมในการเป็นเครือข่ายภาคประชาชนให้กับภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้