“ดีป้า” จับมือ “อินเทล”ผุด Intel® AI for Youth ยกระดับทักษะ AI กับบุคลากรการศึกษา-เยาวชน

“ดีป้า” จับมือ “อินเทล”ผุด Intel® AI for Youth ยกระดับทักษะ AI กับบุคลากรการศึกษา-เยาวชน

ดีป้า” จับมือ “อินเทล”ผุด Intel® AI for Youth

ยกระดับทักษะ AI กับบุคลากรการศึกษา-เยาวชน

                 ดีป้า ร่วมกับ อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศ ผุดโครงการ Intel® AI for Youth มุ่งพัฒนาทักษะ AI ให้กับบุคลากรทางการศึกษาจาก 7 โรงเรียนต้นแบบในโครงการ depa Coding School Champions มีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 35 คน คาดนำทักษะและองค์ความรู้ที่ได้รับส่งต่อนักเรียนในโรงเรียนของตนเองรวมกว่า 500 คนในปีการศึกษา 2564

                ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การพัฒนากำลังคนและการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ โดย ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ดีป้า มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ตรงตามความต้องการและกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ เยาวชน ที่ถือเป็นรากฐานสำคัญ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดและต่อยอดความรู้แก่เยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สอดรับแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

                ล่าสุด ดีป้า โดย ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ได้บูรณาการการทำงานกับพันธมิตรภาคเอกชนอย่าง บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ดำเนินโครงการ Intel® AI for Youth โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แก่บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต้นแบบในโครงการ depa Coding School Champion จำนวน 7 โรงเรียนครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา โรงเรียนชุมแสง จังหวัดระยอง และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการ ก่อนนำทักษะและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง โดยขณะนี้มีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วมากกว่า 35 คน และคาดว่าจะสามารถขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้เทคโนโลยี AI แก่เยาวชนรวมกว่า 500 คน ภายในปีการศึกษา 2564

                ด้าน Dr. Anjan Ghosh ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ประจำภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกา และแคนาดา อินเทล กล่าวว่า โครงการ Intel® AI for Youth ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน AI ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนไทย ต่อยอดและขยายเครือข่ายการพัฒนาทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 เตรียมความพร้อมให้กับกำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป

                สำหรับหลักสูตรในโครงการ Intel® AI for Youth นับเป็นหลักสูตรระดับนานาชาติที่ อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ปรับปรุงเนื้อหาและภาษาในการเรียนรู้ ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้าน AI โดยวิทยากรจากสถาบัน Digital Economy Thailand (DAT) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Certified Trainer ของ อินเทล ซึ่งมีกำหนดอบรมในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน และ 17-18 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ