ทันตแพทย์ อินเตอร์ สจล. เปิดรับ“ทันตแพทย์นวัตกร” รุ่นที่ 3

ทันตแพทย์ อินเตอร์ สจล. เปิดรับ“ทันตแพทย์นวัตกร” รุ่นที่ 3

ทันตแพทย์ อินเตอร์ สจล.

เปิดรับ“ทันตแพทย์นวัตกร” รุ่นที่ 3

     คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรสายวิทย์น้องใหม่ มาพร้อมหลักสูตรนานาชาติอันเข้มข้นมุ่งยกระดับทันตแพทย์รุ่นใหม่ให้มีความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ที่จะมาพลิกโฉมวงการทันตแพทย์ในศตวรรษที่ 21 โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ พร้อมฝึกทักษะการเป็นนวัตกรและทันตแพทย์ยุคใหม่ไปพร้อม ๆ กัน อาทิ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้และบูรณาการความรู้หลากหลายสาขา และการสร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยถึงจุดเด่นของคณะฯ ที่มุ่งผลิตทันตแพทย์ที่เป็นนวัตกร ซึ่งทำให้มีความแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ “นักศึกษาของเราจะไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้จบออกไปเป็นทันตแพทย์เพื่อรักษาคนไข้อย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังเน้นการเรียนการสอนที่สอนทักษะสำคัญต่างๆ ในการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 รวมถึงทักษะการคิดต่างๆ  นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่จะได้ฝึกทักษะการคิด ไม่ว่าจะเป็นการคิดนอกกรอบ การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ฝึกการออกแบบ การทำวิจัย การผลิตนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ และยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อให้ทันตแพทย์ที่จบจากสถาบันของเรามีความสามารถรอบตัวหลากหลาย มีโอกาสในการทำงานที่เปิดกว้างมากขึ้น และสามารถเลือกที่จะเป็นได้ทั้งทันตแพทย์ นักวิจัย นวัตกร หรือแม้แต่เป็นเจ้าของธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ เอกชน หรือทำงานในต่างประเทศ และเป็นที่ต้องการในตลาดโลกอย่างแน่นอน

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. อารยา ได้สรุปจุดเด่นของคณะที่แตกต่างกันจากสถาบันอื่นๆ ไว้เพิ่มเติมดังนี้

-มีการนำเทคโนโลยีทางทันตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นยุคของ Digital Dentistry มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เข้าใจ คุ้นเคย และสามารถรับมือกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

-อาจารย์ มีความพร้อมในการสอนด้วยเทคโนโลยี  และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรม

-บัณฑิตจะมีทักษะด้านวิชาชีพทันตแพทย์ตามมาตรฐานสากล  สามารถสื่อสารด้านวิชาการและงานวิจัยกับทันตแพทย์นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสในการไปดูงานด้านการเรียนการสอน และการผลิตอุปกรณ์ทางทันตกรรมในต่างประเทศ

-ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์การสร้าง Multi-disciplinary Innovation ที่คำนึงถึงผู้ใช้

ที่สำคัญด้วยความร่วมมือของสจล.กับอิออน เรียลลิตี้(EON Reality) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ทำให้คณะทันตแพทย์ศาสตร์ สจล. นำเทคโนโลยี VR เต็มรูปแบบมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นแห่งแรก ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนชั้นปี 1 ไปจนถึงชั้นพรีคลินิกต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ เข้าใจ และชำนาญ ก่อนที่จะทำการลงมือรักษาคนไข้จริงต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 รอบแรก ตั้งแต่แล้ววันนี้ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2565 ผ่าน http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ติดตามข่าวสารได้ทาง https://www.facebook.com/DentistryKMITL หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 329 8000 ต่อ 2189 และ 095 072 8540 หรือ Email : dent@kmitl.ac.th

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน