“ทีมพัฒนาประกันสังคม”พบนายจ้างกว่า 100 บริษัท แจงการใช้สิทธิและนโยบาย เน้นรักษาพยาบาล-ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย

“ทีมพัฒนาประกันสังคม”พบนายจ้างกว่า 100 บริษัท แจงการใช้สิทธิและนโยบาย เน้นรักษาพยาบาล-ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย

ทีมพัฒนาประกันสังคม”พบนายจ้างกว่า 100 บริษัท

แจงการใช้สิทธิและนโยบาย เน้นรักษาพยาบาล-ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย

   ทีมพัฒนาประกันสังคม พบนายจ้าง กว่า 100 บริษัท  เพื่อชี้แจงนโยบายในการใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่ 24 ธันวาคม 66  เน้นการรักษาพยาบาล  และการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 

ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ นำทีมพัฒนาประกันสังคม ผู้สมัครเป็น คณะกรรมการประกันสังคม ตัวแทนฝ่ายนายจ้างประกอบด้วย ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ , นายทรงกรด ชูศรี, นางสาวเบญจพร บุษมงคล, นายชัชพงศ์ โชติศิริ, นางสาวฟารีดา บุรณนัฎ,นายสมพงศ์ นครศรี และ ดร.วรพล เพ็ชรภูผา เข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์กลุ่มสภาองค์การนายจ้าง ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบกวิภาวดี เพื่อชักชวนให้นายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิเลือก ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ และไปร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566

โดย ดร. วัชรพล บุษมงคล ประธานที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้าง   ได้เชิญชวน  นายจ้าง เจ้าของบริษัท ต่าง ๆ กว่า 100  บริษัท  เข้าร่วมรับฟังนโยบายของผู้สมัครบอร์ดนายจ้าง ร่วมงานพบปะสังสรรค์กลุ่มสภาองค์การนายจ้าง ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบกวิภาวดี    เพื่อรับฟังนโยบายต่าง  ๆ  ของทีมผู้พัฒนาประกันสังคมซึ่งประกอบด้วย   เบอร์  3,4,5,6, 7, 8 และ 16 เพื่อทำงานให้กับนายจ้างและลูกจ้าง

ดร. ทวีเกียรติ   รองสวัสดิ์  หัวหน้าทีมพัฒนาประกันสังคม  กล่าวว่า ขอขอบคุณนายจ้างทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้  และที่สำคัญทีมของตนนั้นได้มีนโยบาย   จะเข้าไปดูแลแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้บอร์ดประกันสังคม   เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรากฎหมายรวมถึงวางระเบียบ วาระเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม ให้คำปรึกษาและแนะนำบอร์ดและ สปส. ปฏิบัติการ อื่นๆ ใด ตามกฎหมาย  โดยทีมพัฒนาประกันสังคม  นั้นพร้อมที่จะทำงานเพื่อนายจ้างและลูกจ้างใน

ทีมพัฒนาประกันสังคม ให้ความสำคัญต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย  และการประสบอุบัติเหตุในระหว่างการการทำงานเป็นอย่างมาก  เราถือว่าพนักงาน และนายจ้างทุกคนคือผู้ร่วมงานที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจให้เติบโตมีรายได้มีผลกำไร และเมื่อทุกนมีรายได้ที่ดี มีชีวิตที่ดี  ก็จะส่งผลต่อประชาติ ทำให้คนในประเทศมีเจริญก้าวหน้า  และได้ร่วมกันพัฒนาชาติไทยไปด้วยกันอย่างยั่งยืน  

You may also like

“รมช.เกรียง”ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดฯ พร้อมหนุนสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด

“รมช.เกร