“นิพนธ์”ชงสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ปั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

“นิพนธ์”ชงสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ปั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

“นิพนธ์”ชงสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

ปั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

            ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต้อนรับและร่วมประชุม คณะ Songkhla Upstream เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งนำโดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผวจ.สงขลา/ปธ.โครงการฯ, Prof.Johannes Widodo ICOMOS Paris , Mr.Ducan Marshall ICOMOS Paris ,รศ.ชูวิทย์ สุจฉายา สกสว. สถาบันอาศรมศิลป์ ,ดร.วสุ โปษยะนันทน์ กรมศิลปากร และ ICOMOS Thailand ,ผอ.พงศ์ธันว์ สำเภาเงิน สนง.ศิลปากรที่ 11 ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

                ทั้งนี้ เมื่อปีพ.ศ.2559 ครั้งนายนิพนธ์ บุญญามณี ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาทให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดทำแผนแม่บทเพื่อนำสงขลาสู่เมืองมรดกโลก เพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลาและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งครอบคลุมเมืองเก่าสงขลาในเขตเทศบาลนครสงขลา เมืองเก่าสงขลาฝั่งหัวเขาแดง ทะเลลาบสงขลา และพื้นที่อื่นที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค การท่องเที่ยวให้มีความสมดุลในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอันจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และศูนย์มรดกโลก (UNESCO) ได้จัดทำโครงการ Upsteam Process เพื่อเปิดโอกาสให้แหล่งที่มีโครงการที่จะเสนอเป็นมรดกโลกสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

                นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า การเข้าร่วมโครงการ Upstream Process ของศูนย์มรดกโลก (UNESCO)จะเป็นแนวทางเพื่อเตรียมการเข้าสู่การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก โดยต้องมีการจัดทำเอกสารในการนำเสนอบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) และเอกสารนำเสนอฉบับสมบูรณ์(Nomination Dossier) และประสานความร่วมมือกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายชุมชน รวมถึงภาคเอกชน เช่น ปตท.สผ. ยังได้ให้การสนับสนุนอีกด้วย โดยคณะที่เดินทางมาในวันนี้จะได้เข้ามาช่วยให้คำแนะนำและตรวจความพร้อมด้านกายภาพของเมืองเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ