“นิพนธ์”ชู กปน.โหม“ประหยัดน้ำ” จับมือบ้านจัดสรร อาคารชุด ที่พักอาศัย สร้างโมเดล “บ้านประหยัดน้ำกับ กปน.”

“นิพนธ์”ชู กปน.โหม“ประหยัดน้ำ” จับมือบ้านจัดสรร อาคารชุด ที่พักอาศัย สร้างโมเดล “บ้านประหยัดน้ำกับ กปน.”

“นิพนธ์”ชู กปน.โหม“ประหยัดน้ำ”

จับมือบ้านจัดสรร อาคารชุด ที่พักอาศัย

สร้างโมเดล "บ้านประหยัดน้ำกับ กปน."

                ที่การประปานครหลวง(กปน.)สํานักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มท.) เป็นประธานเปิดโครงการ "บ้านประหยัดน้ำกับการประปานครหลวง" โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการกปน. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ กปน. และนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน.  ผู้บริหารบริษัทแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร กปน. และคณะผู้แทนหน่วยงานต้นแบบทางสังคมเข้าร่วมกิจกรรม

                นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า  กปน.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ผลิตและให้บริการน้ำประปาสะอาด ปลอดภัยมีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ในกรุงเทพมหานคร(กทม.) นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพี่น้องประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยตลอดจนส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชน ทราบถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำร่วมหวงแหนและอนุรักษ์น้ำ ด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า  จากการสำรวจแหล่งน้ำต่างๆปีนี้ ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว ดังนั้น เมื่อเราบริหารจัดการน้ำปีที่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพก็หวังว่าปีนี้ จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำต้นทุนที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา แต่นี่คือการคาดการณ์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ น้ำทุกหยดมีคุณค่า ฉะนั้นต้องใช้น้ำอย่างประหยัดคือ ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด  กปน.จะบริหารจัดการน้ำและให้บริการอย่างสุดฝีมือ กิจกรรมในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับภาคเอกชนที่ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์ที่จะช่วยประหยัดน้ำได้มากขึ้น

                “จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด หรือที่พักอาศัย เข้าร่วมโครงการเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้มากขึ้น  โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการช่วยประหยัดการใช้น้ำในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนได้อย่างง่าย ๆ  และยังช่วยควบคุมการใช้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม ลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น ช่วยลดอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย/คน/วัน (Per Capita) เพื่อให้พี่น้องประชาชน มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป” นายนิพนธ์ กล่าว

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ