“นิพนธ์”เดินหน้า ถกเข้ม!พรบ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็น ปชช.ช่วง ธค.-มค ปี 65

“นิพนธ์”เดินหน้า ถกเข้ม!พรบ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็น ปชช.ช่วง ธค.-มค ปี 65

นิพนธ์”เดินหน้า

ถกเข้ม!พรบ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ

ก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นปชช.ช่วง ธค.-มค ปี 65

                ที่ห้องประชุม N 402 อาคารรัฐสภา นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ครั้งที่ 22 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เชิญ  กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมมาธิการฯ ได้พิจารณาจบสิ้นทั้ง24 มาตรา และได้นัดพิจารณาทบทวน อีกครั้งในการประชุมวันที่ 8 ธันวาคม และหลังจากนั้น จะได้นำร่างที่ผ่านการพิจารณา ไปรับฟังความคิดของประชาชนในเดือนธันวาคม-มกราคม ปี 2565

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้