ปปช.จัดให้!กฟผ.โปร่งใสอันดับ 1

ปปช.จัดให้!กฟผ.โปร่งใสอันดับ 1

 ปปช.จัดให้!กฟผ.โปร่งใสอันดับ 1 

                ป.ป.ช. ให้ กฟผ. อันดับ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานด้วย คะแนน  93.29  เต็ม 100  ประจำปี 2562 ถือเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และอันดับ 10 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีธรรมาภิบาล ในระดับแนวหน้าของประเทศ

                สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย กฟผ. ได้ 93.29 คะแนน สูงเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ส่วนอันดับ 2 เป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และ อันดับ 3 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำหรับผลคะแนนการประเมิน ITA ของ กฟผ. จัดอยู่ในอันดับ 10 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของประเทศ

                สำหรับความสำเร็จของ กฟผ. ในครั้งนี้ มาจากการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริต สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศ โดย กฟผ. ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในตัวชี้วัดการประเมินหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล และ

การป้องกันการทุจริต

                ทั้งนี้ การประเมิน ITA ในปี 2562 มีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประเมิน ทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดการประเมินทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

 

 

You may also like

บาทแตะจุดแข็งสุดรอบ 4 เดือน ก่อนพลิกกลับมาอ่อนค่า  ขณะหุ้นไทยปรับลดลง ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อไทยเดือน พย.

บาทแตะจุ