ประธานศาลฎีกา เป็นประธานพิธีเปิดห้องละหมาด ศาลอาญา

ประธานศาลฎีกา เป็นประธานพิธีเปิดห้องละหมาด ศาลอาญา

ประธานศาลฎีกา เป็นประธานพิธีเปิดห้องละหมาด ศาลอาญา

ณ ห้องละหมาด ศาลอาญา อาคารศาลอาญา ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดห้องละหมาดเพื่อใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติศาสนกิจ ของบุคลากรของศาลอาญา บุคลากรของศาลใกล้เคียง รวมตลอดถึงคู่ความและประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลอาญา  

สำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของอิสลามิกชนหรือมุสลิมตามหลักศาสนาอิสลามนั้น แต่เดิมศาลอาญาได้มีการเปิดให้บริการห้องละหมาด ศาลอาญา อาคารศาลอาญา ชั้น 8 อย่างไม่เป็นทางการมาเป็นเวลานาน ซึ่งมีผู้มาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีสภาพเก่าและชำรุดไปตามระยะเวลาการใช้งาน ต่อมาศาลอาญาได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นและผนังห้องละหมาดให้มีสภาพดี รวมทั้งติดตั้งอ่างน้ำสำหรับชำระล้างร่างกายก่อนทำพิธี พร้อมใช้งานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธี ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ การจัดพิธีเปิด ห้องละหมาดศาลอาญาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของศาลอาญาบุคลากรภายในสำนักงานศาลยุติธรรม รวมถึงคู่ความและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามได้ใช้ห้องละหมาดสำหรับการประกอบพิธีละหมาดตามหลักศาสนาอิสลามสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกาที่มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม สร้างความเท่าเทียมให้แก่บุคลากร สังคม และประเทศชาติ ประกอบกับแนวทางของสำนักงานศาลยุติธรรมด้านการส่งเสริมสนับสนุนวิธีการทำงานอย่างมีความสุขของบุคลากรอันจะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะยังประโยชน์สูงสุดให้แก่ทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ พิธีในวันนี้ ศาลอาญา ได้รับเกียรติจากบุคลากรสำคัญจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมพิธี ได้แก่ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม รัฐสภา สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี สภาทนายความ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยบุคลากรของศาลอาญา และผู้มีเกียรติ

You may also like

Funding Societies เดินหน้ารุก ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่ม 2 พันล้านบาท อัพพอร์ตสินเชื่อ โตทะลุ 30%

Funding