ผวจ.ชลบุรี แถลงข่าว พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ร.9

ผวจ.ชลบุรี แถลงข่าว พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ร.9

ผวจ.ชลบุรี แถลงข่าว พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ร.9

   ที่ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี แถลงข่าวการจัดงานพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางวรากร วิริยะพันธุ์ รองประธานบริหารปราสาทสัจธรรม, เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยาและนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงข่าว

นายธวัชชัย ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกร ชาวไทยและชาวโลกทุกคนว่า พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการเป็นอเนกอนันต์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงดำรงพระองค์ในหลักทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ในด้านการพระศาสนา พระองค์ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงให้การอุปถัมภ์สนับสนุนศาสนาทุกศาสนาอย่างเสมอภาคและ เท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี จึงได้ร่วมกับปราสาทสัจธรรม และส่วนราชการต่างๆ จัดโครงการ พิธี 5  ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2566 ที่ปราสาทสัจธรรม  เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนา มุ่งหวังให้ทุกคน ทุกศาสนา ละชั่ว ทําดี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้ศาสนิกชนร่วมกันเทิดทูน ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำพลังศาสนามาเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความร่วมมือในการสร้าง ความเข้าใจอันดี เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติอย่างยั่งยืน

โดยภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 พิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 300  รูป โดยสามเณรที่เข้าร่วมกิจกรรม จะเดินรับบิณฑบาตเช้า ที่ ตลาดใหม่และตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการเสวนา 5 ศาสนา “มิตรภาพกับการสร้างสังคมสันติสุข ในมิติศาสนา โดยผู้แทนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ พราหมณ์ และฮินดู

วันที่ ธันวาคม  พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 400 รูป พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชมการจัดนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ ๙ และผู้เข้างานสามารถร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เป็นต้น

You may also like

Funding Societies เดินหน้ารุก ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่ม 2 พันล้านบาท อัพพอร์ตสินเชื่อ โตทะลุ 30%

Funding