พิธีบวงสรวงพร้อมพิธีพุทธาเทวภิเษก ประติมากรรมจำลององค์สุริยะเทพ เมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก

พิธีบวงสรวงพร้อมพิธีพุทธาเทวภิเษก ประติมากรรมจำลององค์สุริยะเทพ เมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก

พิธีบวงสรวงพร้อมพิธีพุทธาเทวภิเษก

ประติมากรรมจำลององค์สุริยะเทพ เมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก

       ดร.ประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย  ประธานคณะทำงาน  soft power Activity และ ดร.วริศรียา  บุญสม  รองประธานคณะทำงานโครงการจัดสร้างประติมากรรมองค์สุริยเทพจำลอง ได้เปิดเผยว่าจากการที่ยูเนสโก ประกาศให้ เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผสานความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง และป้องกัน เมืองโบราณศรีเทพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสมบัติของคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกต่อไปแต่เนื่องด้วยที่ผ่านมายังไม่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของขาวชุมชนตําบลศรีเทพมากนักทั้งที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ประกอบกับวัดป่านาตะกรุดได้มีโครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 หลัง ดําเนินงานมาประมาณ 5 ปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัจจัยและงบประมาณในการก่อสร้างอีกเป็นจํานวนมาก

คณะทํางาน Soft Power Activity โดย ดร.ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานคณะทํางาน มีนโยบายที่จะดําเนินการจัดสร้างแก้ไขปัญหาความต้องการของชาวในพื้นที่ที่ยังมิได้ดําเนินการ ซึ่งโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ให้กับชุมชนตําบลศรีเทพซึ่งมีทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพมาก ทั้งกิจกรรมประเพณี ศาสนสถานทรัพยากรท่องเที่ยว ทางด้านภูมิปัญญา อาหารประจําถิ่น และแหล่งจําหน่ายสินค้าชุมชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สร้างศักยภาพชาวชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนได้

 

ดังนั้นทางคณะทํางาน Soft Power Activity ร่วมกับเจ้า พระอธิการอุเทน โฆสวโร อาวาสวัดป่านาตะกรุด จึงได้ดําเนินการจัดสร้างประติมากรรมจําลอง องค์สุริยเทพ เป็นที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก เพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดป่านาตะกรุด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ให้แล้วเสร็จตามเป้าประสงค์ในการจะเป็นสถานที่ สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อผสานประสบการณ์ที่หลากหลายรวมถึงมีการเปิดหลักสูตรท้องถิ่นให้ชาวชุมชนได้เรียนรู้บนทรัพยากรที่มี และต่อยอดทักษะความรู้ให้เห็นถึงสิ่งที่มีในชุมชน

โดยเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ได้มีพิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาเทวภิเษก  ประติมากรรมจำลององค์สุริยเทพระลึกเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลก   โดยมีการกราบนมัสการพระครู  มงคลพัชรคุป เจ้าอาวาสวัดน้ำซับกุงกั้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และดร. ประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานคณะทำงาน soft powerActivity เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร.วริศรียา  บุญสม  รองประธานฝ่ายฆราวาส และ ผศ. สุรัตน์ บุญทรง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่างได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างประติมากรรมจำลององค์สุริยะเทพเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดป่านาตตะกรุด    รวมทั้งจัดสร้างประติมากรรมจำลองพระสุริยเทพขนาดเท่าองค์จริงเพื่อมอบให้กับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและนำรายได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโครงการสืบสานภูมิปัญญาเมืองแห่งศิลปะสกุลช่างศรีเทพของคณะทำงานsoftpowerเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในระดับสากลและเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมบทบาทอันเข้มแข็งของชุมชนศรีเทพในการส่งเสริมการเรียนรู้การเข้าถึงพัฒนาและสงวนรักษาศิลปวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร