“มท.2 เอาจริง!อุบัติเหตุ 14 จว.ใต้ วางเป้าลดตายไม่เกิน 12 ต่อ 1 แสนคน

“มท.2 เอาจริง!อุบัติเหตุ 14 จว.ใต้ วางเป้าลดตายไม่เกิน 12 ต่อ 1 แสนคน

“มท.2 เอาจริง!อุบัติเหตุ 14 จว.ใต้

วางเป้าลดตายไม่เกิน 12 ต่อ 1 แสนคน

                  นิพนธ์ รุกงานลดอุบัติเหตุทางถนน  เปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพลดอุบัติเหตุระดับพื้นที่ 14 จ.ภาคใต้รุ่นที่1 ยกสถิติปี63 เสียชีวิต วันละ49 คน ทำไทยสูญเสียทางถนน 178,000 ล้านบาท ตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 12 คนต่อ 1 แสนประชากร จี้ ศปถ.-อปท.และประชาชนร่วมมือบูรณาการลดการสูญเสีย

                กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1  (14 จังหวัด ภาคใต้) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจาก 14 จังหวัดภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ 

                นายนิพนธ์ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก โดยจากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกประมาณ 1.35 ล้านราย  เฉลี่ยวันละ 3,700 คนต่อวัน สำหรับประเทศไทย จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจากข้อมูล 3 ฐาน ซึ่งเป็นข้อมูลจากการบูรณาการระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และกรมควบคุมโรค พบว่า ผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีผู้เสียชีวิต 17,831 คน เฉลี่ยวันละ 49 คน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และเกิดบนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นส่วนใหญ่  เมื่อคำนวณมูลค่าความสูญเสียประเทศไทยเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 178,310,000,000 บาท 

                ทั้งนี้รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นำกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ปฏิญญาสตอกโฮล์ม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์มาขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้เหลือ 12 คน ต่อประชากรแสนคนภายในปี 2570  ซึ่งหากบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวนผู้เสียชีวิตจะเหลืออยู่ประมาณ 7,940 คน และในปี พ.ศ. 2565 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือ 12 คนต่อประชากรแสนคน ภายในอีก 6 ปีข้างหน้า โดยให้ความสำคัญกับกลไกในการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)ทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น โดยให้บูรณาการร่วมกับ อปท. และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถลดความสูญเสีย และผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริง

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ