ม.มหิดล ผุดโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ม.มหิดล ผุดโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 

ม.มหิดล ผุดโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) อย่างยั่งยืน ชูกลยุทธ์ส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ ริเริ่มโครงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ทั้งในระดับบุคคลและคณะ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ต่อไป

                ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ผุดโครงการเพื่อส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ มุ่งเป้าไปที่ระดับบุคคลและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยทั้ง 2 โครงการประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

                สำหรับโครงการในระดับบุคคล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ “โครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำ” นำร่องกลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 14 คน เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Program) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งหมายถึง การส่งเสริมให้ซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงหรือเท่ากับศูนย์

                นอกจากนี้ สำหรับโครงการในระดับคณะ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มี “โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล” นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยส่งเสริมความเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และให้ความสำคัญกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มหาวิทยาลัยปล่อยออกมา โดยโครงการฯ จะประเมินข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ให้ส่วนงานดังกล่าวเป็นองค์กรต้นแบบ นำไปสู่การกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ที่กำหนดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อไป

                ล่าสุด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุต พริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นับเป็นหน่วยงานที่สองต่อจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้ พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 14 คน ที่ผ่านโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ำ จะได้รับมอบประกาศนียบัตร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เช่นเดียวกัน โดยมี รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

                “ความสำเร็จนี้เป็นเพียงก้าวแรกของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเดินหน้าไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ตามที่เรา ตั้งเป้าหมายไว้ เราหวังว่าทั้ง 2 โครงการนี้จะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันของสังคมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลและองค์กรในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งไปสู่การช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ และเป็นตัวอย่างให้แก่สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป” รศ. ดร.กิติกร กล่าวทิ้งท้าย

You may also like

Funding Societies เดินหน้ารุก ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่ม 2 พันล้านบาท อัพพอร์ตสินเชื่อ โตทะลุ 30%

Funding