รพ.สมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดเสวนา “การเตรียมความพร้อมผู้สูงวัย ดูแลสุขภาพช่องปาก” ในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2566

รพ.สมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดเสวนา “การเตรียมความพร้อมผู้สูงวัย ดูแลสุขภาพช่องปาก” ในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2566

รพ.สมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดเสวนา

“การเตรียมความพร้อมผู้สูงวัย ดูแลสุขภาพช่องปาก”

ในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2566

    ด้วยใน วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันสำคัญแห่งชาติ คือ “วันพยาบาลแห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อพสกนิกรชาวไทย

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้จัดให้มีพิธี ถวายราชสักการะกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีมอบรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม “คนดีศรีดอกปีบ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” ให้กับบุคคลากรและพนักงาน ที่ให้บริการด้านสุขภาพ ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติแล้ว ยังได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมผู้สูงวัย ดูแลสุขภาพช่องปาก”  โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญที่ควรดูแลสุขภาพช่องปาก เนื่องจากเป็นวัยที่มักพบปัญหาในช่องปาก เช่น โรคปริทันต์ โรคฟันผุ ฟันสึก รวมถึงผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้น้อยและไม่ได้ ควรจำเป็นต้องมีความรู้ รวมทั้งทักษะที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม ต่อไป

จึงได้จัดการเสวนาขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สูงวัยในการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยได้รับเกียรติจาก เรือเอก วจน กีฬา ทันตแพทย์ คุณแม่ จิราภรณ์ เรืองรักเรียน บุคคลต้นแบบ โดยมี น.ต.หญิง เพชรรัตน์ เขตกระโทก เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา ในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน