“รมช.มนพร”มอบนโยบาย“กรมเจ้าท่า” ชู 11 ภารกิจเดินหน้าเศรษฐกิจไทย

“รมช.มนพร”มอบนโยบาย“กรมเจ้าท่า” ชู 11 ภารกิจเดินหน้าเศรษฐกิจไทย

“รมช.มนพร”มอบนโยบาย“กรมเจ้าท่า”

ชู 11 ภารกิจเดินหน้าเศรษฐกิจไทย

   นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมเจ้าท่า (จท.) พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง โดยมี นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับและรายงานสรุป ผลการดำเนินงาน คณะผู้บริหาร และข้าราชการ จท. ร่วมให้การต้อนรับ ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

นางมนพร เจริญศรี กล่าวว่า จท. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภารกิจด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ท่าเรือ ร่องน้ำทางเดินเรือ การกำกับดูแลการเดินเรือ การส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี การกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและระเบียบให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการขนส่งทางน้ำ 11 ด้านดังนี้

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พัฒนาท่าเรือ เช่น ท่าเรือเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ท่าเรือเกาะกูดซี-ฟร้อนท์ จังหวัดตราด และท่าเรือวงแหวนอันดามัน เชื่อมโยง 3 จังหวัด การบำรุงรักษาร่องน้ำเศรษฐกิจ จำนวน 16 ร่องน้ำ การเสริมทราย การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และผลักดันสนับสนุนท่าเทียบเรือสำหรับโดยสารขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย สอดรับกับนโยบาย VISA Free ของรัฐบาล
 2. การยกระดับความปลอดภัยของการคมนาคมทางน้ำ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย เช่น ระบบ CCTV และการนำ AI มาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 3. การส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายส่งเสริมพาณิชยนาวี และพัฒนาหลักสูตรพาณิชยนาวีให้สากลมากยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมกองเรือไทยและพัฒนามาตรฐานท่าเรือ อู่เรือ เป็นต้น
 4. การส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และ PM 2.5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเรือไฟฟ้า (EV Boat) และก๊าซธรรมชาติในระบบการเดินทางและขนส่งด้วยเรือโดยสาร ส่งเสริมการใช้พลังงานจาก Solar Cell ในอาคารสถานที่
 5. การยกระดับการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น IMO, IUU ตลอดจนพัฒนากรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค เช่น ASEAN และ JCCCN เป็นต้น
 6. การสนับสนุนและส่งเสริมการขนส่งมวลชนสาธารณะทางน้ำในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่งเสริมการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ ล้อ-ราง-เรือ พัฒนาแอปพลิเคชั่น GPS Tracking เพิ่มการติดตามค้นหาเรือโดยสาร
 7. การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล
 8. การขับเคลื่อนสู่องค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง
 9. การยกระดับการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ และมุ่งแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ สร้างความพึงพอใจและรอยยิ้มให้กับประชาชนผู้รับบริการ
 10. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
 11. การดำเนินโครงการ “ราชรถยิ้ม” เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับภาคการคมนาคมขนส่งทางน้ำในทุกมิติ พัฒนาระบบงานบริการให้สะดวกรวดเร็วสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

โอกาสนี้ นางมนพร เจริญศรี ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำกรมเจ้าท่า พร้อมรับการบรรยายภารกิจดูแลความปลอดภัยของศูนย์ฯ และได้เน้นย้ำให้ จท. มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมริเริ่มการพัฒนาแอปพลิเคชั่น GPS Tracking เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามเรือโดยสาร โครงการ “ราชรถยิ้ม” บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกคนจะต้องมีรอยยิ้มและมีความสุขในการทำงาน เพื่อส่งต่อความสุขให้กับประชาชน รวมทั้งต้องดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม โดยเน้นเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นสำคัญ

 

 

 

 

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ