รวมพล”โลจิสติกส์”รับมือรถไฟจีน-ลาว

รวมพล”โลจิสติกส์”รับมือรถไฟจีน-ลาว

รวมพล”โลจิสติกส์”รับมือรถไฟจีน-ลาว

                สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (TLSP)  โดย นายสุวิทย์  รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ได้เข้าร่วมประชุม ร่วมกับสถาบันวิจัยโลจิสติกส์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้นครคุนหมิง (SSILR) และสมาคมการค้าผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และนำเข้าส่งออกสินค้าของประเทศจีน  ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ)วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ประธานเครือฟาร์อีสต์โปรเฟสชั่นแนลส์ และ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยโลจิสติกส์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้นครคุนหมิง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้ส่งออกนำเข้าไทยลาวจีน ได้แก่ สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่ สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย สมาคมผู้ประกอบการผักผลไม้ไทย และสมาคมการค้าธุรกิจข้ามแดนไทย-จีน เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการขนส่งสินค้าเส้นทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย

                  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

                1.รายงานสถานการณ์ล่าสุดหลังการเปิดขบวนเดินรถเส้นทางรถไฟจีนลาว พร้อมทั้งเสนอปัญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากการเปิดเส้นรถไฟจีน-ลาว

                2.ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทย-มาเลเชีย

                3.ผู้ประกอบการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

                โดยประธานแจ้งว่าในการประชุมครั้งต่อไป จะเป็นผู้ประสานงานเชิญองค์กรและผู้ประกอบการของสปป.ลาวร่วมปรึกษาหารือร่วมกับฝ่ายจีนและฝ่ายไทย เพื่อให้มีการหารือกันทั้ง 3 ฝ่ายอย่างรอบด้านและบูรณาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รับทราบปัญหาร่วมกัน และร่วมปรึกษาหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคในเชิงลึกต่อไป

You may also like

เปิดโลกพลังงานยุคใหม่ “นวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย” ใน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 พร้อมเสวนายานยนต์ไฟฟ้า We Change   BEV Conversion

เปิดโลกพ