ร่วมดูแลเด็กและเยาวชน

ร่วมดูแลเด็กและเยาวชน

ร่วมดูแลเด็กและเยาวชน

          นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์.  คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมหารือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (การตรวจหาสารเสพติดในเส้นผม) ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  โดยมี นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวจิราพร บุญชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 และ ดร. นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาสมทบ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใย พร้อมผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน ร่วมประชุม ณ ชั้น 5 ห้องกำแพงเพชร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

You may also like

เตรียมตัวพร้อม ก่อนฉีดวัคซีนให้ปลอดภัย

เตรียมตั