“วราวุธ”ดัน ศพอส.- โรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ หนุนวัดร่องคือ เป็นบ้านกลางให้ผู้สูงอายุ-คนไร้ที่พึ่ง

“วราวุธ”ดัน ศพอส.- โรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ หนุนวัดร่องคือ เป็นบ้านกลางให้ผู้สูงอายุ-คนไร้ที่พึ่ง

“วราวุธ”ดัน ศพอส.- โรงเรียนผู้สูงอายุ

พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

หนุนวัดร่องคือ เป็นบ้านกลางให้ผู้สูงอายุ-คนไร้ที่พึ่ง

    นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ จ.พะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และโรงเรียนผู้สูงอายุวัดร่องคือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยพระครูประยุต ศุภการ เจ้าอาวาสวัดร่องคือ กล่าวถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ  รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และทีม One Home พม.หนึ่งเดียว จ.พะเยา ร่วมลงพื้นที่

นายวราวุธ กล่าวว่า “วัดร่องคือ” เป็นวัดที่อยู่สุดเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่มากกว่า 2 ไร่  โดยมีพระครูประยุตศุภการ เป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี 2556 ได้ระดมทุนซื้อที่ดิน จำนวน 9 ไร่ ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ และเมื่อปี 2563 ทางวัดได้ระดมทุนจัดซื้อที่ดิน โดยอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และได้งบประมาณจากกระทรวง พม. ในการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)  อีกทั้งเมื่อปี 2560 คณะสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุวัดร่องคือ ปัจจุบัน มีครูจิตอาสา 10 รูป/คน มีนักเรียน 164 คน เปิดการเรียนทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีการเรียนธรรมะ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ ร้องเพลง ออกกำลังกาย ฝึกฟ้อนรำ รำไม้พลอง เต้นตารางเก้าช่อง เพื่อฝึกสมองและกล้ามเนื้อ ฝึกทักษะทำอาหาร ขนม งานฝีมือเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม โดยเฉพาะการเต้นบาสโลบ เป็นกิจกรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดของนักเรียน

“มีการสอบวัดผลการศึกษา 2 ครั้งต่อปี มีการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน และเมื่อเรียนครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรชั้นต้น หากเรียนต่ออีก 2 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรชั้นกลาง และเรียนต่ออีก 2 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง ซึ่งเมื่อเรียนครบ 7 ปี มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นครูจิตอาสา และสามารถออกไปเยี่ยมให้ความรู้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เป็นการทำงานเชิงรุกอีกด้วย นอกจากนี้  ยังมีหลักสูตร “พลังผู้สูงอายุ” ที่ให้การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งหวังให้นักเรียนผู้สูงอายุทุกคน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระสังคม และที่สำคัญที่สุด คือการได้เป็นที่พึ่งของสังคม”

นายวราวุธ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา นักเรียนผู้สูงอายุต่างมีความสุขกับทุกกิจกรรม และมีความภูมิใจในศักยภาพของตนเอง ที่สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งมุ่งเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ จากการวัดผลของการสังเกตการณ์และสอบถามความเป็นอยู่ของนักเรียนผู้สูงอายุเอง เช่น นักเรียนที่ป่วยด้วยโรคประจำตัว กลับมามีสุขภาพแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสมากขึ้น การปรับบุคลิกภาพให้เข้ากับคนในครอบครัวและสังคมได้ดีขึ้น อยากมาโรงเรียน จากเดิมที่มีการปิดภาคเรียนปีละ 2 เดือน ปัจจุบัน นักเรียนขอให้มีการเรียน โดยไม่ต้องปิดภาคเรียน นอกจากนี้  กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้สนับสนุนวัดร่องคือ สร้างบ้านกลางสำหรับผู้สูงอายุภายในบริเวณวัด  เพื่อดูแลผู้สูงอายุและคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งปัจจุบัน มีผู้สูงอายุเข้ามาพักอาศัยเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ