“ศาลยุติธรรม-แพทยสภา” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ

“ศาลยุติธรรม-แพทยสภา” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ

“ศาลยุติธรรม-แพทยสภา”

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ

    ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม (แห่งใหม่) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเรื่อง การประสานความร่วมมือในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ

นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรม และแพทยสภาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในเรื่องการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่ความที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประชาชนที่ต้องได้รับการบริการด้านสาธารณสุขในเวลาเดียวกันตลอดจนเพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

โดยจะร่วมมือกันเกี่ยวกับการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ สถานที่แพทย์ปฏิบัติงาน โดยการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา และระเบียบต่าง ๆ ในเรื่อง การนัดหมายพยาน การประสานงานก่อนวันนัด การทดสอบและเตรียมความพร้อมของระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจ่ายค่าตอบแทน นอกจากนี้ จะร่วมกันจัดทำแนวทางปฏิบัติการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสืบพยานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ แพทยสภาจะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งจะสนับสนุนการฝึกอบรมตามความเหมาะสมในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

ของขวัญที่แท้จริง

ของขวัญท