ศาลเยาวชนฯผนึก สพฐ. แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม

ศาลเยาวชนฯผนึก สพฐ. แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม

ศาลเยาวชนฯผนึก สพฐ.

แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน คืนคนดีสู่สังคม

                นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการจัดการแก่เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนทั่วราชอาณาจักร

                สืบเนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรมุ่งเน้นบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชนกลับตน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ท่านประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้ความสำคัญของการศึกษาและอาชีพ โดยเห็นว่า หากเด็กและเยาวชนมีการศึกษา มีอาชีพ จะสามารถ ลดการกระทำความผิดซ้ำได้ ในการพิจารณาคดีพบว่าเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยเรียนชั้นมัธยมศึกษา บางรายใกล้จบมัธยมต้นแล้วเหลือเพียง ๑-๒ เทอม เมื่อกระทำผิดแล้วก็ไม่เรียนต่อ ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดไม่ร้ายแรงและบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลได้ ศาลอาจปล่อยตัวและมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้บุคคลดังกล่าวไป โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชน และส่วนหนึ่งจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น

                แต่ก็พบปัญหาว่า เด็กหรือเยาวชนไม่สามารถกลับไปเรียนในระบบปกติได้ เนื่องด้วยออกจากระบบมาหลายปี เรียนไม่ทันเพื่อนรุ่นเดียวกัน หรืออายุมากกว่าเพื่อนในห้องที่จะกลับไปเรียนมีปัญหาในการปรับตัว หรือเด็กและเยาวชนไม่ใส่ใจ ไม่เห็นประโยชน์ในการเรียน แม้ว่าศาลเยาวชนจะได้ทำบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้มีทางเลือก ไม่ว่าจะเป็น กศน. อาชีวศึกษา หรือสายอาชีพ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันและมีทุนให้เรียนฟรีก็ตาม แต่เด็กหรือเยาวชนไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ 

                ดังนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีเจตนาร่วมกันที่จะให้โอกาสเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสามารถเรียนต่อด้านอาชีวศึกษาได้ โดยตกลงจะมีการจัดให้มีการประเมินหรือวัดผลการศึกษาพิเศษ โดยไม่จำต้องกลับไปนั่งเรียนสำหรับเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดขณะใกล้จบการศึกษาขึ้นโดยเฉพาะให้สามารถจบการศึกษาได้ตามต้องการ

 

You may also like

เปิดโลกพลังงานยุคใหม่ “นวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย” ใน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 พร้อมเสวนายานยนต์ไฟฟ้า We Change   BEV Conversion

เปิดโลกพ