สคบ.รับรางวัลWorld No Tobacco Day Awards 2020

สคบ.รับรางวัลWorld No Tobacco Day Awards 2020

สคบ.รับรางวัลWorld No Tobacco Day Awards 2020

            รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้การต้อนรับ Dr. Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ซึ่งเดินทางมาแสดงความยินดีและมอบรางวัลวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี ๒๕๖๓ World No Tobacco Day Awards 2020 ให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุม ๓๐๑ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานรณรงค์ฯ ฝ่ายพิจารณาบุคคลเพื่อเสนอชื่อผู้ควรได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2020 จากองค์การอนามัยโลก ได้เสนอชื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลฯ บัดนี้องค์การอนามัยโลกประกาศผลรางวัลแล้ว คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ได้รับรางวัลฯ ดังกล่าว โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะเป็นผู้รับมอบรางวัลรางวัล World No Tobacco Day Awards 2020 จากองค์การอนามัยโลกในครั้งนี้

            ในแต่ละปีองค์การอนามัยโลกได้มอบรางวัลวันงดสูบบุหรี่โลกให้แก่บุคคลและองค์กรจากทั้งหกภูมิภาคที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบเป็นที่ประจักษ์ ที่ผ่านมามีบุคคล หน่วยงานราชการและภาคประชาสังคมของไทยได้รับรางวัลนี้ เช่น กรมควบคุมโรค กรมสรรพสามิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้มอบรางวัลวันงดสูบบุหรี่โลกให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจากภารกิจการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่อง

            คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกคำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าฯ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ และได้ยึดถือเป็นนโยบายมาโดยตลอด หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสคบ. ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ดำเนินการตรวจจับและยึดสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการยังสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่เยาวชน และบุคคลทั่วไปถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย (หนังสั้น) เครือข่ายผู้บริโภค และกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา คณะกรรมการมีนโยบายให้ สคบ. ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการขายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่ง สคบ. ได้ขอความร่วมมือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ในการตรวจสอบและระงับการขายสินค้าหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

 

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U