สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินฯ-กองทัพอากาศ ผนึกกำลังพัฒนาการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินฯ-กองทัพอากาศ ผนึกกำลังพัฒนาการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินฯ-กองทัพอากาศ

ผนึกกำลังพัฒนาการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

     ที่ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และ เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน  โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ และผู้บริหารระดับสูงของ สพฉ. ร่วมในพิธี

บันทึกความร่วมมือนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน และบูรณาการความร่วมมือของแต่ละฝ่าย โดยร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน และให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ หรือผู้ประสบภัย จำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินรวมถึงการเคลื่อนย้ายการลำเลียงหรือขนส่งไปยังสถานพยาบาล โดยให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งภาวะปกติและสาธารณภัย รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด

โดยจะมีการบูรณาการทรัพยากรทั้งผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาลรวมถึงยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ พาหนะทางบก ทางน้ำและทางอากาศ รวมถึงระบบสื่อสาร เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนาทักษะและกระบวนการตามมาตรฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัยปฏิบัติการ สัมมนา การฝึกและการฝึกอบรมรวมถึงการซ้อมแผนร่วมกัน ระหว่างกองทัพอากาศ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

You may also like

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมยินดี ‘คอหุ้น’ ก้าวสู่ปีที่ 20

เมืองไทย