สรุปยอดคดีช่วงเทศกาลปีใหม่ โฆษกศาลฯ เผยคดีเมาแล้วขับยังอันดับ 1

สรุปยอดคดีช่วงเทศกาลปีใหม่ โฆษกศาลฯ เผยคดีเมาแล้วขับยังอันดับ 1

สรุปยอดคดีช่วงเทศกาลปีใหม่

โฆษกศาลฯ เผยคดีเมาแล้วขับยังอันดับ 1

แนะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด แม้ผ่านเทศกาลแล้ว

            นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยยอดรวมสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565) ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถิติโดยศูนย์ข้อมูลคดี

            สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม พบว่า

กลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง

                1. จำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยแบ่งเป็น

                    จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 15,854 คดี

                     จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 15,024 คดี (คิดเป็นร้อยละ 94.76)

                2. จังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

                    อุบลราชธานี      จำนวน    2,249      คดี

                    นครราชสีมา      จำนวน    1,735      คดี

                    สุรินทร์             จำนวน       767      คดี

                    สกลนคร           จำนวน       705      คดี

                    ร้อยเอ็ด            จำนวน       635      คดี

                3. ศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

                    ศาลจังหวัดอุบลราชธานี      จำนวน    1,812      คดี

                    ศาลแขวงนครราชสีมา         จำนวน       887      คดี

                    ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด             จำนวน       635      คดี

                    ศาลแขวงสุรินทร์                จำนวน       568      คดี

                    ศาลแขวงอุดรธานี               จำนวน       488      คดี

                4. ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด ได้แก่

                    ขับรถขณะเมาสุรา                จำนวน    15,280   คน

                    ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต       จำนวน       1,186   คน

                    ขับรถขณะเสพยาเสพติด        จำนวน       666      คน

                    ขับรถโดยประมาท                จำนวน         29      คน

                5. จำนวนจำเลยที่ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษา รวมทั้งสิ้น 17,161 คน โดยแบ่งเป็น

                    เพศชาย 16,731 คน เพศหญิง 430 คน

                    จำนวนจำเลยสัญชาติไทย   16,400 คน

                    จำนวนจำเลยสัญชาติอื่น     761 คน

กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว

                1. จำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 94 คำร้อง

                2. โดยข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับมากที่สุด ได้แก่

                     ขับรถขณะเมาสุรา                     73           คน

                     ขับรถขณะเสพยาเสพติด             22           คน

                     ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต              1           คน

                3. จำนวนผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 97 คน แบ่งเป็น

                      เพศหญิง            2              คน

                      เพศชาย            95             คน

                4. ผลการตรวจสอบการจับ แบ่งเป็น

                      ชอบด้วยกฎหมาย           96           คน

                      ไม่ชอบด้วยกฎหมาย          1           คน

                ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในกลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๙,๔๕๒ คดี พบว่าปริมาณคดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ เพิ่มขึ้น 6,402 คดี (คิดเป็นร้อยละ 67.73) คาดว่าอาจเนื่องมาจากประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ และกล้าที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ จึงทำให้สถิติปีนี้เพิ่มขึ้น

                ส่วนทางด้านกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว มีจำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 118 คำร้อง พบว่าจำนวนคำร้องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ ลดลง 24 คำร้อง (คิดเป็นร้อยละ 20.34)

                โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของข้อหาที่มีผู้กระทำความผิดสูงสุดยังคงเป็นข้อหา ขับรถขณะเมาสุรา ซึ่งเป็นข้อหาที่มีผู้กระทำความผิดสูงสุดต่อเนื่องในทุก ๆ เทศกาลที่ผ่านมา จึงขอฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนทุกคนให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ขับขี่อย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดถึงแม้จะเลยผ่านช่วงเทศกาลมาแล้วก็ตาม ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งได้มีเชื้อโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่โอมิครอน (Omicron) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงฝากความห่วงใยถึงประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งดูแลตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และหมั่นสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ