สู่ความยุติธรรม

สู่ความยุติธรรม

สู่ความยุติธรรม

 คุณศรีสุรางค์ วรรณสถิตย์ นายจ้างของ WIN WIN เดินทางมาขอบคุณสมาคมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเป็นสุข ที่ได้จัดทีมกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ แม่บ้านชาวพม่า จนกระทั่งได้รับอิสรภาพ ถูกปล่อยตัวจากฑัณสถานหญิง คลองเปรม หลังจากต้องถูกจองจำ เป็นเวลา 23 วัน

You may also like

การแกัไขรัฐธรรมนูญไม่ใช้ “มธุรสวาจา”   มันก็ยื้ดเยื้อยุ่งเหยิงเป็นธรรมดา??

การแกัไข