อาชีวะ จับมือ ฟูจิ สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ…

อาชีวะ จับมือ ฟูจิ สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ…

อาชีวะ จับมือ ฟูจิ สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ…

                ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ จำกัด และบริษัทในเครือ ภายใต้ชื่อร้านภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ และโคโค่อิฉิบันยะ ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น เพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

                เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า สอศ.เป็นสถานศึกษาที่มีภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน จึงร่วมมือกับบริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ จำกัด เพื่อพัฒนากำลังคนในรูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคี และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาระดับปวช. และระดับปวส.พร้อมทั้งรับนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานแบบ Part Time นอกเวลาเรียน หรือวันหยุด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการฝึกอาชีพ และทักษะจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะฝีมือ และประสบการณ์นอกเหนือจากตำราหรือในห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามเป้าหมายเมื่อสำเร็จการศึกษา และมีงานรองรับ

                ด้าน นางสาวพิจิตรา สารวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้มีการวางแผนจัดโปรแกรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และจัดโปรแกรมการทำงานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดในระหว่างปีการศึกษา ซึ่งบริษัทจะรับนักเรียน นักศึกษา ในสาชาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีความสมัครใจเข้าทำงานที่บริษัท โดยบริษัท จะให้ความรู้ ให้การฝึกอบรม และฝึกทักษะอาชีพในด้านต่างๆ แก่ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจัดทำแผนการเรียนการสอน ตลอดจนแผนการฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับสอศ. และสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษา และบริษัทจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกปฏิบัติงานและจัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการจัดพาคณะครู นักเรียน นักศึกษา ศึกษาดูงาน เยี่ยมชม การดำเนินกิจการของบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในองค์กร และการวิพากษ์หลักสูตรสำหรับพัฒนาการเรียนการสอน

                เลขาธิการ กอศ. กล่าวปิดท้ายว่า สถานศึกษาสังกัดสอศ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการบานา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ทั้งนี้ โลกของการเรียนรู้ ไม่เพียงอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น การให้ความรู้ทั้งทักษะอาชีพ และทักษะสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์พร้อม มีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะรับมือกับโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเชื่อว่าการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคีจะสร้างสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้กับผู้เรียนได้อย่างดี

You may also like

บาทแตะจุดแข็งสุดรอบ 4 เดือน ก่อนพลิกกลับมาอ่อนค่า  ขณะหุ้นไทยปรับลดลง ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อไทยเดือน พย.

บาทแตะจุ