อุดหนุนการศึกษา

อุดหนุนการศึกษา

อุดหนุนการศึกษา

ราชสกุลเทพหัสดิน ได้ร่วมบริจาคเงินให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตั้งเป็นทุนอุดหนุนการศึกษา แก่นิสิตคณะต่างๆ

รายชื่อทุนประจำปี 2562

1.ทุนเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ผู้รับ คณะคุรุศาสตร์

2.ทุนสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้รับ คณะคุรุศาสตร์

3.ทุนพระยาอนุกิจวิทูร (สันทัด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

ผู้รับ คณะคุรุศาสตร์

4.ทุนคุณโชดิ และ อาจารย์เสนาะจิต (เทพหัสดิน ณ อยุธยา)สุวรรณโพธิ์ศรี

ผู้รับ คณะอักษรศาสตร์

5.ทุนคุณเล็ก และ อาจารย์ยาหยี(เทพหัสดิน ณ อยุธยา)สาวนาบน

ผู้รับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.ทุนคุณธารี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้รับ คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์

 

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร