อุเทนถวายฯจัดอบรมฟรี

อุเทนถวายฯจัดอบรมฟรี

 

อุเทนถวายฯจัดอบรมฟรี

                ตามที่สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวายได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อให้สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างฯ เกิดการขับเคลื่อนในการดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจนั้น สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างฯ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุถ่ายทอดวิทยาการสู่สังคมและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตและพัฒนากำลังคนต่อระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่มีความสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติจึงเร่งเห็นถึงแนวทางการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมใน 10 เป้าหมายหลักเพื่อตอบสนองทุกมิติหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ต้องสร้างบุคลากรสนับสนุนให้บริการสังคมด้านฐานข้อมูลวัสดุการทดสอบมาตรฐาน การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมฯลฯทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

                จึงต้องมีการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของสถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างฯ ซึ่งการให้การบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างฯ ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการในเรื่องดังกล่าว โดยทาการจัดอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นการทดสอบความรู้ทักษะความสามารถและทัศนคติในการท างานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะฝีมือของตน ทั้งนี้แรงงานฝีมือที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้                  ดังนั้นสถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างฯ ซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในด้านงานฝีมือแรงงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาวิชาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไปแนะนำและส่งเสริมให้แก่ผู้สนใจ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้งานช่างฝีมือ ที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน รวมถึงเพื่อทบทวนความรู้ทักษะในการทำงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เตรียมเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติต่อไป

                ในการนี้สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย จึงดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประกอบด้วย

                1. โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ ในวันที่ 7-8, 14-15, 21-22 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

                2.1 การฝึกอบรม“งานเครื่องเรือนไม้”

                2.2 การฝึกอบรม“งานเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์”

            (สมัครการฝึกอบรมฟรี)สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย กรุณาติดต่อโทรศัพท์ 02 252 7029 ต่อ55 E-mail : sudjit2009@hotmail.com

            โดยอาจารย์บุญชม สุดจิตต์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

You may also like

“รมช.เกรียง”ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดฯ พร้อมหนุนสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด

“รมช.เกร