“เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ”ของอเมริกา จัดเผยแพร่ แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยฉบับปรับปรุงกว่า 70 ภาษา

“เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ”ของอเมริกา จัดเผยแพร่ แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยฉบับปรับปรุงกว่า 70 ภาษา

“เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ”ของอเมริกา จัดเผยแพร่

แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยฉบับปรับปรุงกว่า 70 ภาษา

                                                                ………………………………….

                บบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยจากเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ ช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้น ผ่านการพูดคุยและแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสุขภาวะทางจิต

                                                                …………………………………

                เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network® หรือ NCCN®) ประกาศว่า แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วย (NCCN Distress Thermometer) ฉบับปรับปรุง พร้อมให้ใช้งานฟรีในกว่า 70 ภาษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยทั่วโลกสามารถระบุและจัดการกับสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความเครียด ซึ่งอาจทำให้การรับมือกับการป่วยด้วยโรคมะเร็ง อาการของโรค หรือการรักษา มีความท้าทายมากกว่าเดิม ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเนื่องในวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความต้องการด้านสุขภาพจิตทั่วโลก และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                "แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยช่วยให้การพูดคุยเกี่ยวกับความทุกข์ของผู้ป่วยกลายเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นมาตรฐานของการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโรคมะเร็งมาตั้งแต่ปี 2540" พญ. มิเชล ริบา (Michelle Riba) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากศูนย์มะเร็งโรเกลแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Rogel Cancer Center) ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านการจัดการภาวะทุกข์ ฝ่ายแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยา (NCCN Guidelines®) กล่าว "เราเพิ่งยกเครื่องแบบประเมินฟรีที่ยาวเพียงหนึ่งหน้าเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นและมีความครบถ้วนมากขึ้น การประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยควรเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนและทุกที่ เราหวังว่าการปรับปรุงแบบประเมินให้ใช้ง่ายขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น และเข้าถึงง่ายขึ้น จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนได้รับการดูแลอย่างที่ต้องการ เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

 

                แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วยสเกลง่าย ๆ สำหรับวัดระดับความทุกข์ของผู้ป่วย นอกจากนั้นยังมีรายการตรวจสอบ (checklist) ที่เข้าใจง่ายและครอบคลุมหลายส่วน ได้แก่ ทางร่างกาย,ทางอารมณ์,ทางการปฏิบัต,ทางสังคม และทางจิตวิญญาณหรือศาสนา

                นอกเหนือจากแบบประเมินภาวะทุกข์และรายการปัญหาของผู้ป่วย (NCCN Distress Thermometer and Problem List) ความยาวหนึ่งหน้าแล้ว ยังมีแนวปฏิบัติเพื่อจัดการความทุกข์ (NCCN Guidelines® for Distress Management) ที่ประกอบด้วยคำแนะนำที่มีหลักฐานอ้างอิงและได้รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ และยังมีแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย: การรับมือกับความทุกข์ระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง (NCCN Guidelines for Patients®: Distress During Cancer Care) ซึ่งให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันแต่เข้าใจง่ายกว่า เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการดูแลรักษา

                แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยฉบับปรับปรุงที่ได้รับการแปลหลายภาษา นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามอย่างต่อเนื่องของ NCCN ในการช่วยให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเข้าถึงแนวปฏิบัติของ NCCN และทรัพยากรทางคลินิกที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น โดยนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีการเผยแพร่แบบประเมินในภาษาต่าง ๆ ดังนี้

            อาฟรีกานส์  ฮินดี โปรตุเกส *แอลเบเนีย  ม้ง ปัญจาบ อัมฮารา  ฮังการี  โรมาเนีย อาหรับ  ไอซ์แลนด์  รัสเซีย อาร์มีนีย อิกโบ เซอร์เบีย เบงกอล  อินโดนีเซีย  สโลวัก บัลแกเรีย  อิตาลี  สโลวีเนีย พม่า  ญี่ปุ่น  โซมาลี กาตาลา ชวา  สเปน จีน เขมร สวาฮีลี โครเอเชีย เกาหลี สวีเดน เช็ก เคิร์ด ตากาล็อก เดนมาร์ก ลัตเวีย  ทมิฬ ดัตช์  ลิทัวเนีย เตลูกู เอสโตเนีย มาซิโดเนีย ไทย ฟินแลนด์ มาเลย์ ตุรกี ฝรั่งเศส  มลยาฬัม ยูเครน กาลิเซีย  มราฐี อูรดู จอร์เจีย เนปาล  เวียดนาม เยอรมันนอร์เวย์ โยรูบา กรีก โอโรโม  ซูลู ฮัวซา เปอร์เซีย ฮีบรู โปแลนด์

                "ในวันสุขภาพจิตโลกและทุก ๆ วัน เราต้องการตอกย้ำข้อเท็จจริงที่ว่า การจัดการกับความทุกข์ทางอารมณ์คือส่วนสำคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วย" นพ. โรเบิร์ต ดับเบิลยู. คาร์ลสัน (Robert W. Carlson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NCCN กล่าว "เราหวังว่างานของเราจะช่วยลดการตีตราหรือภาระ ด้วยการช่วยให้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับสุขภาวะทางอารมณ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง"

                เมื่อไม่นานมานี้ คณะนักวิจัยอิสระได้เผยแพร่ผลการศึกษาด้านจิตวิทยา-มะเร็งวิทยา (Psycho-Oncology) โดยมีการพิจารณาบทความที่ตรวจสอบการใช้แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยใน 25 ประเทศ รวม 39 บทความ และระบุว่า "เครื่องมือนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยกัน"

……………………………………………………

เกี่ยวกับเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ

เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network® หรือ NCCN®) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการดูแลผู้ป่วย การวิจัย และการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเข้าถึงการรักษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยา (NCCN Guidelines®) และโครงการอื่น ๆ สามารถดูได้ที่ NCCN.org หรือติดตามเฟซบุ๊ก @NCCNorg อินสตาแกรม @NCCNorg และทวิตเตอร์ @NCCN

 

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน