เปิดผลเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ

เปิดผลเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ

เปิดผลเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ

             นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าวันนี้ (18 พ.ย. 64) สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ที่ว่างลงก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา จำนวน 3 ตำแหน่ง และชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามมาตรา 36 (2) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

           โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนน จากผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

            ประเภท ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา  จำนวน 3 คน ได้แก่

            1.             นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ                                                                          ได้ 103 คะแนน

                              ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง

                              ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา 

             2.             นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์                                                                                  ได้   91 คะแนน

                              ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง

                              ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 

             3.             นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร                                                                             ได้   80 คะแนน

                              อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

                              ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา 

            ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 1 คน ได้แก่

             1.             นายพศวัจณ์ กนกนาก                                                                                       ได้ 434 คะแนน

                               รองประธานศาลฎีกา

                               ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ 

 

You may also like

W9 หนุนคนไทยวางแผนมีบุตรอย่างมีคุณภาพ พร้อมรับตลาดท่องเที่ยว”ผู้มีบุตรยาก”

W9 หนุนค