เยี่ยม-ชม-ชื่นชม ชมรมศรีสัชนาลัย อนุรักษ์ดนตรีไทย

เยี่ยม-ชม-ชื่นชม ชมรมศรีสัชนาลัย อนุรักษ์ดนตรีไทย

เยี่ยม-ชม-ชื่นชม

ชมรมศรีสัชนาลัย อนุรักษ์ดนตรีไทย

  คุณเก่งชวนชิม ชวนเที่ยว ธรรมรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา คอลัมน์นิสต์ นักจัดรายการวิทยุไทยนำ สริตา กับ เพชรชมพู (เวอรซิง)สาลิตุล เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ชมรมศรีสัชนาลัย อนุรักษ์ดนตรีไทย วัดหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย

เปิดสอนดนตรีไทยแก่เยาวชนในพื้นที่ หลักสูตรเบื้องต้น 1 ปี หลักสูตรระดับต้น เพื่อปลูกฝังการรักดนตรีไทย รักศิลปวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดสติปัญญา ไม่เป็นปัญหากับสังคมในอนาคต ตลอดจนนำวิชาที่เรียนรู้ ไปต่อยอดการศึกษา ในภายพากหน้าโดยมีครูวิญญู รังสิวุฒาภรณ์ ประธานชมรมฯ และครูผู้ฝึกสอน ให้การต้อนรับ ณ โรงฝึกเรียน วัดหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2567

You may also like

คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ปรับตัวได้เร็วรับความเสี่ยง-ความเปลี่ยนแปลง

คปภ. สร้