เริ่มเมษาฯนี้ ให้ลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ “ปรึกษา ร้องเรียน ร้องทุกข์” ด้านแรงงาน ผ่าน Line ทุกที่ ทุกเวลา

เริ่มเมษาฯนี้ ให้ลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ “ปรึกษา ร้องเรียน ร้องทุกข์” ด้านแรงงาน ผ่าน Line ทุกที่ ทุกเวลา

เริ่มเมษาฯนี้ ให้ลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ

“ปรึกษา ร้องเรียน ร้องทุกข์” ด้านแรงงาน

ผ่าน Line ทุกที่ ทุกเวลา

      กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) หนึ่งในห้าเสือของกระทรวงแรงงานซึ่งมีหน้าที่กำกับ ดูแล คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงาน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานสากล

แม้ว่าการให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในปัจจุบัน ลูกจ้าง/ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้  (eservice.labour.go.th) แต่บริการที่มีนั้นยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังผู้ใช้อย่างเต็มที่ ประกอบกับทิศทางการติดต่อราชการในปัจจุบันที่ลูกจ้าง/ผู้ประกอบการต้องการปรึกษา ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ในรูปแบบที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมาย PDPA แต่ยังคงความต้องการที่จะติดตามสถานะการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ด้วยตนเอง

เพื่อยกระดับการให้บริการ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษา ร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแบบ 24×7 เพื่อให้ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการแบบครบวงจรผ่าน Line Official ได้ภายในเดือนเมษายน 2566 พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการให้บริการ Call Center การอัพเดตข่าวสารและความรู้ด้านแรงงานผ่าน Facebook โดยสามารถติดตามข่าวสาร หรือใช้บริการผ่านช่องทางสายด่วน 1546 หรือ 1506 กด 3, Line official: @prdlpw, Facebook fan page: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือเว็บไซต์: www.labour.go.th

You may also like

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมยินดี ‘คอหุ้น’ ก้าวสู่ปีที่ 20

เมืองไทย