เริ่มแล้ว!“รถยนต์มือสอง” เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

เริ่มแล้ว!“รถยนต์มือสอง” เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

 

เริ่มแล้ว!“รถยนต์มือสอง” เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา

            คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541) ประกอบกับมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 การออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562 เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเสียเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อรถยนต์ใช้แล้ว หรือรถยนตร์มือสอง

            การออกประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วจะต้องใช้สัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทย สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน ขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่า สองมิลลิเมตร โดยในสัญญาจะต้องระบุสาระสำคัญและเงื่อนไขรายละเอียดตามที่ประกาศกำหนดไว้ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนตร์ การกำหนด วัน เดือน ปี สถานที่ที่ส่งมอบรถยนต์ การกำหนดเกี่ยวกับการส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ การบอกเลิกสัญญา ข้อมูลเกี่ยวกับการประสบภัยของรถยนต์

            ทั้งนี้ ในสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทำนองที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจ หรือการให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการส่งมอบรถยนตร์หรือเงื่อนไขต่างๆ หรือให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจริบเงินทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้บริโภคไม่ได้

เป็นฝ่ายผิดสัญญา และจะต้องจัดทำสัญญาที่มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่าย ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคทันทีที่ได้ลงนามในสัญญา

            สคบ. จึงขอแจ้งเตือนผู้บริโภคท่านใดที่ประสงค์จะซื้อรถยนต์ใช้แล้วขอให้ศึกษารายละเอียดในสัญญาก่อนเข้าทำสัญญาว่าเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อกำหนดเก้าสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

 

You may also like

สำนักงาน คปภ. จัดพิธี ถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566  ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน