“แสนสิริ”ยกระดับระบบปลอดภัยขั้นเทพ

“แสนสิริ”ยกระดับระบบปลอดภัยขั้นเทพ

“แสนสิริ”ยกระดับระบบปลอดภัยขั้นเทพ

                ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่แม้จะเลือ กใช้ชีวิตอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ หรือคอนโดมิเนียม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของวิ ถีชีวิตที่ลงตัวของแต่ละคน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าคนเราจะ มีที่อยู่อาศัยในรูปแบบใดก็ตาม ต่างต้องการความรู้สึกปลอดภัยแล ะอุ่นใจในบ้านของตัวเอง ซึ่งถือเป็นความต้องการพื้ นฐานที่ตรงกันในผู้อาศัยทุกคน รวมทั้งความต้องการถึ งความปลอดภัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้ นเพียงเฉพาะในช่วงเวลาที่เจ้ าของบ้านทำการอาศัยอยู่เท่านั้น แต่ความคาดหวังด้านความปลอดภั ยนั้นมีขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง

                บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้มุ่งเน้นด้านระบบรักษาปลอ ดภัยที่มีความแตกต่างจากงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลา กรอย่างจริงจังจากผู้เชี่ ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีด้านอสั งหาฯและการอยู่อาศัย ( Property Technology) เข้ามาใช้ในระบบรักษาความปลอดภั ยให้มีประสิทธิภาพและความทันสมั ยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้อยู่อาศั ยในทุกๆด้าน เป็นการเติมเต็มประสบการณ์ การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้กั บลูกบ้านแสนสิริ

                นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติกา ร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริ ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในตล าดอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ ความสำคัญกับทุกรายละเอียดในทุ กด้าน รวมถึงด้านระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญเข้าไปใน การให้บริการที่มีผู้ดูแลโครงกา รอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยคลายความกังวลกับลูกบ้ านและสร้างความอุ่นใจเมื่ออยู่อ าศัยภายในโครงการ แสนสิริจึงได้ให้ความสำคัญกับระ บบรักษาความปลอดภัย และสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัย ให้รับรู้ถึงความแตกต่างหลังจาก ย้ายเข้ามาอยู่และได้เริ่มใช้ชี วิตจริงๆ ในบ้าน

                ดังนั้น แสนสิริจึงได้เปิดตัว Sansiri Security System ระบบรักษาความปลอดภัยที่ นำความล้ำสมัยที่ให้มากกว่าด้ วยระบบรักษาความปลอดภั ยภายในโครงการ(พื้นที่ส่วนกลาง) และเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยระบบเ ทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยบริเวณ รอบบ้าน ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยที่ทันสมั ยผสมผสานร่วมกับการทำงานของที มงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากครู ฝึกมากด้วยประสบการณ์ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับการอ ยู่อาศัยในแต่ละวันของลูกบ้านโค รงการแสนสิริในด้านความปลอดภัยอ ย่างรอบด้าน ภายใต้แนวคิด Complete Your Living Experience ซึ่งลูกบ้านทุกคนจะรู้สึกได้ตั้ งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาในโครงก าร  เพราะเราคำนึงว่าการทำธุรกิจด้า นที่อยู่อาศัยนั้นเราไม่ได้มองเ พียงด้านตัวสินค้าและบริการที่มี คุณภาพเท่านั้น แต่ยังได้ให้ความสำคัญถึงระบบรั กษาความปลอดภัยที่ถือเป็นอีกหัว ใจสำคัญของการอยู่อาศัยของลูกค้ า

                โดยจุดเด่นของ Sansiri Security System ที่มีเหนือกว่าของคู่แข่งคือการ ผสานระหว่างการนำเทคโนโลยีทันสมั ยมาใช้ควบคู่กับทีมรักษาความปลอ ดภัยที่ได้รับการอบรมจากครูฝึ กมากด้วยประสบการณ์ ทำให้ลูกบ้านอุ่นใจมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาเพิ่มการรั กษาความปลอดภัยในโครงการนำร่องข องแสนสิรินั้น ถือเป็นการเปิดตัวใช้กับโครงการ ที่อยู่อาศัยเป็นแห่งแรกของประเ ทศไทย อาทิเช่น

                Digital fence ระบบรั้วอัจฉริยะต้นแบบ ที่สามารถเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุ บุกรุก

                Face Recognition ระบบการจัดเก็บหน้า ลายนิ้วมือ และข้อมูลของผู้รับเหมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ หาผู้กระทำความผิด และเป็นข้อมูลให้ช่วยในการติดตา มหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

                SMART ACCESS QR code เพิ่มความสะดวกสบายให้กับแขกของ ลูกบ้าน สามารถใช้ QR Code เข้าผ่านประตูหน้ามานั่งรอเพื่อ นที่ Lobby ได้

                Visitor Management System (VMS) ระบบเพิ่มความปลอดภัยในการจัดกา รผู้มาติดต่อ โดยมีระบบการอ่านข้อมูลบัตรประช าชน แบบสมาร์ทการ์ด พร้อมทั้งบันทึกรูปภาพบุคคล ระบบอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition) และบันทึกข้อมูลเข้าระบบอัตโนมั ติแทนการแลกบัตร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับ รวมไปถึงระบบยังรองรั บการลงทะเบียนล่วงหน้าของผู้ มาติดต่อ และคำนวณค่าที่จอดรถอัตโนมัติ ซึ่งระบบนี้อยู่ในช่วงพัฒนาเพิ่ มเติมสำหรับเปิดให้บริการลูกบ้า นในเฟสต่อไป

                สำหรับด้านบุคลากรนั้น แสนสิริก็ให้ความสำคัญและเข้มงว ดในการฝึกอบรมอย่างมาก ซึ่งได้จัดตั้งเป็น Sansiri Security Inspection (SSI) มีทีมครูฝึกมากด้วยประสบการณ์ รปภ.มืออาชีพ คุมเข้มตรวจความปลอดภัยทุกโครงก ารที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ตั้งแต่การติดตามรถที่เข้า-ออกไ ด้มีการฝึกอบรม รปภ ของทุกโครงการให้มีมาตรฐานดูแลค วามปลอดภัยให้ลูกบ้าน รวมทั้งมีแผนฝึกแผนรับมือเหตุฉุ กเฉินตามมาตรฐานของบริษัท อาทิ ฝึกแผนรับมือเหตุโจรกรรมและสัญญ าณเตือนภัยดังภายในพื้นที่หน่วย งาน ฝึกแผนรับมือเหตุไฟไหม้ภายในพื้ นที่หน่วยงาน ฝึกแผนรับมือเหตุไฟฟ้าดับในพื้น ที่หน่วยงาน ฝึกแผนรับมือเหตุมีน้ำท่วมในพื้ นที่ แผนเตรียมพร้อมและประสานงานเมื่ อมีผู้ป่วยหนักหรือเสียชีวิ ตในพื้นที่ มีแผนการปฏิบัติเมื่อได้รับการป ระสานแจ้งเหตุ การเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและกา รระงับเหตุเบื้องต้น

                เรื่องของการรักษาความปลอดภัยนั้ นจะเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมอง ข้าม เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความปล อดภัยและความอุ่นใจของลูกบ้าน การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้ เกิดประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่แส นสิริให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก และมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโ ลยีเพื่อการอยู่อาศัย มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโ ภคอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าหมายให้ Sansiri Security System เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเติมเต็ มประสบการณ์อยู่อาศัยที่ดีที่สุ ดให้กับลูกบ้าน

                ทั้งนี้ การรักษาความปลอดภัย ระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีรักษาความป ลอดภัยต่างๆ ของแต่ละโครงการ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหน ด หากต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่ มเติมติดต่อ 1685

 

 

You may also like

“รมช.เกรียง”ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดฯ พร้อมหนุนสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด

“รมช.เกร