โรงพยาบาลหัวเฉียว.. ขอบพระคุณคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จาก สรพ. ในการ Reaccredit ครั้งที่ 6

โรงพยาบาลหัวเฉียว.. ขอบพระคุณคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จาก สรพ. ในการ Reaccredit ครั้งที่ 6

โรงพยาบาลหัวเฉียว..

ขอบพระคุณคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จาก สรพ.

ในการ Reaccredit ครั้งที่ 6

   นางประภัสสร รุจิรากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์  พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ  ในโอกาสที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เข้าเยี่ยมเพื่อรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA  (Hospital Accreditation)  ต่อเนื่องครั้งที่ 6  นำทีมโดย นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ ครูฝึกผู้เยี่ยมสำรวจ  น.อ.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร  หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ และทีมผู้เยี่ยมสำรวจ นพ.ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร  พญ.วัสนัย ไกรสรกุล  นพ.อนุแสง จิตสมเกษม  ภก.สุนทร ปภานิธินันท์

โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้กระบวนการบริหารและพัฒนาคุณภาพตลอดจนนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ให้เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งโรงพยาบาลหัวเฉียวให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทุกส่วนระบบงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด   เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567 ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

You may also like

AI เข้าใจภาษาสุนัข ถูกต้องแม่นยำ 70%

AI เข้าใ