CNNC ร่วม ท่าเรือแหลมฉบัง ชูการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EHIA

CNNC ร่วม ท่าเรือแหลมฉบัง ชูการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EHIA

CNNC ร่วม ท่าเรือแหลมฉบัง

ชูการมีส่วนร่วมของประชาชน

พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EHIA

    CNNC ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3(ส่วนที่ 1)

โดยจัดกิจกรรม เยี่ยมชมโครงการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 นำผู้นำชุมชนและประชาชนรอบพื้นที่โครงการเข้าร่วมกิจกรรม คาดช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโครงการฯ กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง ชูการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ โดยเชิญผู้นำชุมชนและประชาชนรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ และการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ หวังลดความห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโครงการฯ

นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศ (ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ)  นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นางสาวจินตนา จีระชีวิน ปลัดอำเภอศรีราชา ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้บริหารกิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับเหมา ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลตำบลบางละมุง ผู้แทนเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ประธานชุมชน และประธานกลุ่มประมง จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องแตรทอง ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยนายวีรชาติ พุทธรักษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ผ่านวีดิทัศน์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการฯ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ และการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA ของผู้รับเหมาก่อสร้างฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

เนื่องจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน รวมถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินโครงการ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือแก้ไขและ

ลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ดังนั้นในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการฯ ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) อย่างเคร่งครัด และต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย และจะต้องติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างฯ และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ จากประชาชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนเคลายความวิตกกังวล เกี่ยวกับการก่อสร้างและเกิดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาโครงการฯ

“กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ผ่านวีดิทัศน์ในครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการนำผู้นำชุมชนและผู้ร่วมกิจกรรมเข้าไปเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ ในไซต์งานก่อสร้างฯ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากขณะนี้มีการเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีเครื่องมือเครื่องจักรจำนวนมาก โดยกิจกรรมเยี่ยมชมฯ กำหนดจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EHIA และเพื่อรับฟังข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อคลายความห่วงกังวลของชุมชนรวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคมต่อโครงการฯ”  นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าว.

โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มาบรรยายถึงความก้าวหน้าของโครงการทุกขั้นตอน ตลอดจนตอบข้อซักถาม สร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้อย่างดียิ่ง

 

 

 

 

 

You may also like

คาดปี 2567 ส่งออกทุเรียนไทยไปจีนโต 12% หดตัวจากโต 30% ในปีก่อนหน้า

ในปี 256