DATA CENTER ไทย โตทะลุ 31% แต่ยังเป็นรองมาเลเซีย

DATA CENTER ไทย โตทะลุ 31% แต่ยังเป็นรองมาเลเซีย

ขนาดดาต้าเซ็นเตอร์ของไทยอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน และมีแนวโน้มขยายตัวสูง จากความต้องการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ของผู้ประกอบการระดับโลกและท้องถิ่น

-ในช่วงปี 2567-2570 คาดว่าการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยจะมีมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์ฯ หรือคิดเป็น 1.1% ของ GDP แต่ยังเป็นรองมาเลเซียที่จะมีมูลค่าการลงทุนสูงกว่าไทยราว 3 เท่า

     ประเทศไทย เป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของการลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ทั้งจากผู้เล่นระดับท้องถิ่น และผู้เล่นระดับโลกที่ต้องการเข้ามาตั้งไทยเป็นฮับดาต้าเซ็นเตอร์ของภูมิภาค โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขนาดดาต้าเซ็นเตอร์ต่อจำนวนประชากรในไทยเติบโตไปแล้วกว่าร้อยละ 54 (รูปที่ 1) โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น (Digital Transformation) และการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการระดับโลกที่ต้องการลดการพึ่งพาฮับดาต้าเซ็นเตอร์เดิมอย่างสิงคโปร์ ซึ่งกำลังเผชิญข้อจำกัดด้านพื้นที่ และความไม่เพียงพอของพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์

หากเทียบขนาดดาต้าเซ็นเตอร์ของไทยกับเพื่อนบ้าน พบว่า ไทยอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน และมีการขยายตัวสูงเป็นรองแค่มาเลเซีย ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในการดึงดูดการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ โดยมาเลเซียมีความได้เปรียบไทยในหลายด้าน ทั้งด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ที่ต่ำกว่า จำนวนสายเคเบิ้ลใต้น้ำที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างภูมิภาคที่มากกว่า และสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นฐานของผู้ใช้บริการดิจิทัลที่มากกว่า (ตารางที่ 1)

ในระยะข้างหน้า ไทยน่าจะยังคงสามารถดึงดูดการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.ความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์จากภาคธุรกิจไทยที่กำลังขยายตัว 2.ปริมาณไฟฟ้าสำรองของไทยที่อยู่ในระดับสูงมากกว่าร้อยละ 30 และ 3.นโยบายส่งเสริมการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ของภาครัฐ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2567-2570 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ไทยน่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ได้เป็นมูลค่าราว 7.8 พันล้านดอลลาร์ฯ โดยเป็นรองแค่มาเลเซียที่คาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนสูงกว่าไทยราว 3 เท่า (รูปที่ 2)

ภายใต้กระแสการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ที่ผลักดันให้ไทยเป็นฮับแห่งหนึ่งของภูมิภาค น่าจะหนุนให้มูลค่าตลาดบริการดาต้าเซ็นเตอร์ไทยเติบโตก้าวกระโดดตามแนวโน้มความต้องการในตลาดอาเซียนที่กำลังขยายตัว โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ตลาดบริการดาต้าเซ็นเตอร์ไทยน่าจะเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ 31.2 ต่อปี ขณะที่มาเลเซียน่าจะเติบโตราวร้อยละ 36.8 ในระยะ 4 ปีข้างหน้า (รูปที่ 3) ทั้งนี้ ตลาดบริการดาต้าเซ็นเตอร์จะครอบคลุมการให้บริการจัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูล บริการระบบเครือข่าย และบริการประมวลผลข้อมูล

 

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร