DGA จับมือ ก.พ.ร. จัดสัมมนา Doing Business Portal

DGA จับมือ ก.พ.ร. จัดสัมมนา Doing Business Portal

DGA จับมือ ก.พ.ร. จัดสัมมนา Doing Business Portal

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal Roadmap)" จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อนำเสนอผลการสำรวจสถานภาพปัจจุบันของใบอนุญาต/บริการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร รวมถึงการนำเสนอร่างแนวทาง และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ระยะ 2 ปี (Doing Business Portal Master Plan) และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกฯ ต่อไป

You may also like

ETDA เดินหน้า ชู10 ตัวชี้วัดจาก IMD-WDCR เร่งสปีด Internet Retailing และ e-Government ขยับไทยสู่ 30 อันดับแรกของโลก

ETDA เดิ