EEC HDC มอบเกียรติบัตรเชิดชู

EEC HDC มอบเกียรติบัตรเชิดชู

EEC HDC มอบเกียรติบัตรเชิดชู

          คณะทำงานประสานงานด้านพัฒนาบุคลากรและการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC ประกาศเชิดชู ‘องค์กร -สถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม – บุคลากร’ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพื้นที่ EEC อย่างรอบด้าน โดยมีการประกาศและจัดพิธีมอบเกียรติบัตรอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมเคป ราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

            ด้วยคณะกรรมการ EEC HDC มีมติเห็นชอบให้เชิดชูผู้เป็นกำลังสำคัญที่ร่วมพัฒนาอย่างรอบด้านในพื้นที่ EEC ประจำปี 2563 โดยแบ่งผู้ได้รับเกียรติบัตรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มองค์กร 2. กลุ่มสถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม และ 3. กลุ่มบุคลากรทรงคุณค่า และจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ณ โรงแรมเคป ราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC HDC เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เป็นกำลังสำคัญทุกกลุ่ม

            กลุ่มแรก “องค์กรทรงคุณค่า” มี 5 องค์กรที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้ 1) บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)(SNC Former Public Company Limited) 2) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด(Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) Co., Ltd.) 3) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) โครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ (E@ – Energy Absolute PLC.) 4) บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TKK Corporation Co., Ltd.) และ 5) สำนักข่าวออนไลน์ สาลิกา (www.salika.co)

            ด้านคณะกรรมการคัดสรรมาจากคณะทำงาน EEC HDC ซึ่งเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิรวม 7 คน เกณฑ์ในการพิจารณาคือ เป็นองค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่ บนฐานความรู้ที่เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษ 21 เป็นองค์กรที่มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมและผู้คนแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรของประเทศ

            กลุ่มที่ 2 “สถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม” มี 3 สถาบันที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้ 1) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

สำนักงานการอาชีวศีกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 3) สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

            สำหรับเ กณฑ์การคัดเลือก EEC HDC คัดสรรสถาบันการศึกษา/ฝึกอบรมที่มีผลงานในด้านยกระดับความรู้ ทักษะ และการพัฒนาบุคลากรจากสถาบันที่มีพัฒนาการในการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ทั้งในด้านการบริหารจัดการ จัดระบบการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม พัฒนาสู่การศึกษายุคใหม่ ซึ่งส่งผลให้บุคลากรที่ได้รับการฝึกทักษะหรือฝึกอบรม มีงานทำ มีรายได้สูง และเป็นที่ต้องการของสังคม

            กลุ่มที่ 3 “บุคลากรทรงคุณค่า” มีบุคลากร 6 ท่านที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้ 1) ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ มหาชน จำกัด 2) คุณกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญาประธานบริษัท ดับเบิ้ล พี แลนด์ และผู้บริหารโครงการบลูเทค ซิตี้ 3) คุณกัลยาณี คงสมจิตรประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4) นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 5) นายจิตรพงศ์ พุ่มสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ 6) ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ผู้อำนวยการศูนย์ออโตเมชั่น มหาวิทยาลัยบูรพา

            สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก EEC HDC คัดสรรจากคุณสมบัติในการที่เป็นผู้มีความรู้ สติปัญญา ความเสียสละทุ่มเทกาย-ใจ สร้างองค์กรของตนให้ก้าวหน้ามั่นคง มีผลงานโดนเด่น สร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายสังคม สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลรอบข้างและสังคมแวดล้อม มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานในสาขาของตน ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทั้งระดับบุคคลและระดับประเทศจนเป็นที่ประจักษ์

            “ขอแสดงความยินดีกับองค์กร สถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม และบุคลากรที่ได้รับเกียรติบัตรทรงคุณค่าจากการพิจารณาของคณะกรรมการ EEC HDC เกียรติบัตรนี้มอบไว้เพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับการดำเนินงานที่สร้างคุณูปการต่อสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาในพื้นที่ EEC ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียน ชุมชน สังคมไทย ตลอดปี 2563 และถือว่าเป็นผู้ร่วมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยต่อไป” ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC HDC กล่าวแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

You may also like

“ดร.มนพร”หนุนเครือข่ายภาคประชาชน เปิดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 นครพนม บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

“ดร.มนพร