ETDA เปิดหลักสูตรปูพื้นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่งรัฐโกออนไลน์ ยกระดับบริการดิจิทัล

ETDA เปิดหลักสูตรปูพื้นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เร่งรัฐโกออนไลน์ ยกระดับบริการดิจิทัล

ETDA เปิดหลักสูตรปูพื้นธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เร่งรัฐโกออนไลน์ ยกระดับบริการดิจิทัล

                 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอตด้า) กระทรวงดิจิทัล              เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสถาบัน ADTE (เอดเต้) หรือ Academy for Digital Transformation by ETDA เตรียมจัดอบรมหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ภายใต้หัวข้อ “ทำอย่างไรให้บริการของภาครัฐ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นี้

                นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า การพัฒนาคนไทยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ รู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้วยดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นับเป็นหนึ่งภารกิจที่ ETDA ขับเคลื่อนภายใต้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะอีคอมเมิร์ซให้กับคนในชุมชนทั่วประเทศ  สร้างหลักสูตร EASY: e-COMMERCE  ที่เตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบขอใบรับรองสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อีกทั้งยังเตรียมร่างคู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen) ที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ ETDA ยังได้ก่อตั้งสถาบัน ADTE by ETDA เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และแพลตฟอร์มที่รวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลายมิติให้คนทุกกลุ่มได้เข้ามาร่วมเรียนรู้อีกด้วย ซึ่งหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สถาบัน ADTE ได้จัดทำหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจ เพิ่มทักษะ และพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-Document) กฎหมายดิจิทัล (Digital Law) และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นต้น

                สำหรับหลักสูตรธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ภายใต้หัวข้อ หัวข้อ “ทำอย่างไรให้บริการของภาครัฐ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” นี้ เป็นอีกหลักสูตรที่สถาบัน ADTE จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ สู่การพัฒนาวิธีปฏิบัติงานและการให้บริการเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถก้าวผ่านจาก New Normal สู่ Next Normal เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการอบรม ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ ETDA  ได้แก่ คุณพลอย เจริญสม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย คุณธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูล และไพชยนต์  วิมุกตะนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น รายละเอียดเนื้อหาในการอบรม ประกอบไปด้วย รูปแบบการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Life Cycle) , Data Governance กับการบริหารจัดการข้อมูลในการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์, ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องทำอย่างไร พิสูจน์ตัวตนอย่างไรว่าเป็นเจ้าของตัวจริง, เรียนรู้การทำงานจริงจากตัวอย่างการทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Digital Signature, Digital Signature คืออะไร  มีความน่าเชื่อถืออย่างไร เกี่ยวข้องยังไงกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ CA อย่างไร พร้อมแนะนำเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นจากเครื่องมือที่ ETDA มี เช่น e-Licensing Readiness Assessment Tool เครื่องมือช่วยประเมินความพร้อมของหน่วยงานก่อนปรับไปสู่การออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และTEDA Web Validation Portal ระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้น โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 8:45-12:00 น.ทางระบบ Microsoft Teams เจ้าหน้าที่ บุคลากรของหน่วยงานรัฐที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/4ZWyFHQPFX ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 สอบถามข้อมูลหรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ adte-support@etda.or.th โทร.0 2123 1234 หรือที่หน้ากิจกรรม “ทำอย่างไรให้บริการของภาครัฐ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2” บน Facebook: ETDA Thailand

                “หลักสูตรที่ทางสถาบัน ADTE by ETDA ได้จัดทำและถ่ายทอดความรู้ในระยะแรกนี้ นับเป็นหลักสูตรที่จะช่วยสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่หลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้มข้นยิ่งขึ้นจากสถาบัน ADTE ที่จะยกทัพผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มาร่วมถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆ นี้” นายชัยชนะกล่าวทิ้งท้าย

You may also like

ซิตี้แบงก์ฉายภาพ ศก.โลกครึ่งปีหลัง-คาดทั้งปีโต 5% “สหรัฐ-จีน”ชิงฟื้นก่อน มองบวกลงทุนหุ้น-คงน้ำหนักลงกลุ่ม ESG 

ซิตี้แบง