ETDA เผยแจ้งข้อมูลแล้ว 835 แพลตฟอร์ม จากทุกแพลตฟอร์มไทย-เทศ พร้อมขอบคุณในความร่วมมือ

ETDA เผยแจ้งข้อมูลแล้ว 835 แพลตฟอร์ม จากทุกแพลตฟอร์มไทย-เทศ พร้อมขอบคุณในความร่วมมือ

ETDA เผยแจ้งข้อมูลแล้ว 835 แพลตฟอร์ม

จากทุกแพลตฟอร์มไทย-เทศ

พร้อมขอบคุณในความร่วมมือ

    สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เผยหลังพ้นกำหนดการแจ้งการประกอบธุรกิจ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่งแล้ว มีแพลตฟอร์มดิจิทัลแจ้งข้อมูล ทั้งสิ้น 835 แพลตฟอร์ม “จาก 15 ประเภทบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” ทั้งไทย-ต่างชาติ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ สำหรับแพลตฟอร์ม ที่ยังไม่ได้แจ้งตามกำหนด ETDA เตรียมส่งหนังสือ เพื่อให้แพลตฟอร์มชี้แจงเหตุผล ก่อนดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า หลังจากที่พันกำหนดระยะเวลาการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไปตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ที่ได้มีการประกอบธุรกิจก่อนวันที่ 21 กันยายน 2566 แล้วนั้น ทาง ETDA ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มทั้งของไทยและต่างชาติ ที่ครอบคลุมทั้ง 15 ประเภทบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ดำเนินการเข้ามาแจ้งข้อมูลแล้ว ทั้งสิ้น 835 แพลตฟอร์ม

“ETDA ในฐานะ Regulator ได้มีการสื่อสารไปยังแพลตฟอร์มที่เข้าข่ายตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณทุกแพลตฟอร์ม ที่ให้ความร่วมมือในการเข้ามาแจ้งข้อมูล ภายใต้กฎหมาย DPS (พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565) ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่าง ETDA และแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวทาง มาตรการในการดูแล ช่วยเหลือ แก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานจากผู้ใช้บริการ และนำไปสู่การยกระดับการให้บริการของแพลตฟอร์มดิจิทัลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น มุ่งเน้นความน่าเชื่อและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ที่จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศในระยะยาวอย่างยั่งยืน”

สำหรับการดำเนินการหลังจากนี้  ETDA จะแบ่งเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ

1) การตรวจสอบรายชื่อแพลตฟอร์มทั่วไป ที่เข้าข่ายลักษณะตามกฎหมาย DPS มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด โดยทาง ETDA จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้แพลตฟอร์มดิจิทัล เร่งดำเนินการชี้แจงเหตุผลของการไม่ดำเนินการแจ้งข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในลำดับถัดไป

2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแพลตฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อจัดกลุ่มธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลว่า แพลตฟอร์มใดบ้างที่เข้าข่ายแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ ตามมาตรา 18 (1) ที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทบริการเกิน 300 ล้านบาทต่อปี หรือ รวมทุกประเภทเกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี หรือ จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย (AMAU) เกิน 10% ของจำนวนประชากร ที่จะต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมตามมาตรา 19 รวมถึงเพื่อพิจารณาดูว่า แพลตฟอร์มที่แจ้งข้อมูลใดบ้างที่เข้าข่ายบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตามความเสี่ยง ตามมาตรา 18 (2) และมีผลกระทบในระดับสูง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมตามมาตรา 20 ก่อนประกาศรายชื่อต่อไป

3) เตรียมให้เครื่องหมาย Trust Mark สำหรับแพลตฟอร์มที่ได้มีการแจ้งข้อมูลมายัง ETDA แล้ว เพื่อสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีการเริ่มให้บริการหลังวันที่ 21 สิงหาคม 2566 จะต้องแจ้งการประกอบธุรกิจต่อ ETDA ก่อนเริ่มการประกอบธุรกิจ มิเช่นนั้น จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในโอกาสนี้ ทาง ETDA ต้องขอขอบคุณทุกแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้ให้ความร่วมมือแจ้งข้อมูลมายัง ETDA ทั้ง 835 แพลตฟอร์ม ซึ่งประเภทแพลตฟอร์ม 5 ประเภทที่มีการเข้ามาแจ้งมากที่สุด คือ 1) บริการตลาดออนไลน์ (online marketplace) 2) บริการสื่อสารออนไลน์ (Online Communication) 3) บริการรวบรวมและเผยแพร่เนื้อหาข่าวสาร (News Aggregator) 4) บริการ Sharing Economy Platform และ 5) บริการคลาวด์ (Cloud service) โดยประชาชนสามารถ เช็ครายชื่อแพลตฟอร์มดิจิทัลที่แจ้งข้อมูลกับ ETDA แล้ว ได้ที่ https://eservice.etda.or.th/dps/th/opendata/section14

 

You may also like

สบายๆสไตล์อลงกรณ์

สบายๆสไต