Python Programming – การเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ

Python Programming – การเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี

 

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ม.4 – ม.6 หรือ ปวช.

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"Python Programming – การเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ"

 

วันที่ 18 – 19 มกราคม 2563

เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้อง B4-01B ชั้น 4

อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 037-217340 ถึง 3 ต่อ 7065 หรือ 085-2850606

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ม.ค. 63

ที่เว็บไซต์  http://shorturl.at/jCNY9

ค่าลงทะเบียนเพียง 400 บาท เท่านั้น

 

สมัครด่วนจำนวนจำกัด

 

????หมายเหตุ

????1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับ อาหารว่าง 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ เอกสารและวัสดุประกอบการอบรม

????2. ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อได้เข้าอบรมครบทั้ง 2 วันเท่านั้น และผู้เข้าอบรมสามารถนำใบประกาศนียบัตร มาเป็นผลงานในการสมัครเข้าเรียน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย ใน (TCAS) รอบที่ 1 Portfolio

You may also like

Massey University  จากนิวซีแลนด์จับมือ ก.ศึกษาฯไทย แลกเปลี่ยน-แบ่งปันความรู้สู่ระดับโลก

Massey U